กฏระเบียบของโรงเรียน

ระเบียบการปฏิบัติต่างๆสำหรับนักเรียน

  1. ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับเวลาตามกำหนดของโรงเรียน

1.2 การมาเรียน

-นักเรียนต้องมาถึงโรงเรียนก่อน 08.10 น. เพื่อร่วมพิธีเชิญธงชาติ สวดมนต์และร่วมกิจกรรมประจำวัน

-นักเรียนต้องกลับออกจากโรงเรียน ภายหลังเลิกเรียนแล้วไม่เกิน 17.00 น.

1.2 การมาสาย

-ถ้านักเรียนมาเกินเวลา 08.30 น. ถือว่ามาสาย จะต้องลงบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้กำหนดภายใน 1 เดือนมาสายได้ 3 ครั้ง ครั้งที่ 4 หักคะแนนความประพฤติ 1 คะแนน ครั้งที่ 5 หัก 2 คะแนนตามลำดับ

-มาไม่ทันเข้าแถว ตั้งแต่ป.5 ? ม.6 ได้สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ถ้าครั้งที่ 2 ทางโรงเรียนจะตักเตือน หากยังคงมาไม่ทันเป็นประจำ จะถูกหักคะแนนความประพฤติตามเหมาะสม

1.3 การลาออกนอกบริเวณโรงเรียน

-ผู้ปกครองต้องมารับนักเรียนด้วยตนเอง โดยติดต่อที่กองกลาง ไม่รับพิจารณษโดยทางจดหมายหรือทางโทรศัพท์ เวลาที่เหมาะสมในการขอรับนักเรียนคือ 10.10 -10.20 น. , 12.00 ? 13.00 น. , 14.40 ? 14.55 น.

1.4 การลาหยุด

-ในกรณีหยุดเรียนเพราะป่วยหรือมีกิจธุระ นักเรียนต้องมีใบลาพร้อมลายเซ็นชื่อผู้ปกครองแจ้งให้ครูประจำชั้นทราบทุกครั้ง

-ถ้าหยุดเกิน1วัน จะต้องมีใบรับรองแพทย์ (กรณีเจ็บป่วย) ส่งพร้อมใบลา

-ถ้ากรณีหยุดเกิน 3 วัน ผู้ปกครองจะต้องแจ้งทางโรงเรียนทราบถึงสาเหตที่หยุด พร้อมจดหมายลงนามลายเซ็นชื่อผู้ปกครอง

-ถ้าขาดเกิน 2 วันทางโรงเรียนยังไม่ได้รับแจ้งจากผู้ปกครอง ทางโรงเรียนจะโทรศัพท์หรือมีจดหมายตามตัวนักเรียน

-ถ้าขาดเกิน 7 วันโดยไม่มีเหตอันควร ไม่แจ้งให้ทางโรงเรียนทราบ โรงเรียนได้ติดตามแล้วไม่พบทางโรงเรีนจะเชิญผู้ปกครองให้มาพบเพื่อรับทราบข้อเท็จจริง แต่ถ้าผู้ปกครองไม่มาโรงเรียน ทางโรงเรียนอาจจะจำหน่ายนักเรียนออกจากการเป็นนักเรียน

1.5 การเข้าห้องเรียน

-ต้องเข้าห้องเรียนให้ทันทุกชั่วโมง ถ้าเข้าช้าเกินเวลา 10 นาที จะทำการหักคะแนนพฤติกรรม (โดยอยู่ในดุลพินิจของครูผู้สอน)

-ถ้าเข้าเรียนช้าเกินกว่า 15 นาที ให้ครูผู้สอนแจ้งกองกลางและถูกหักคะแนนพฤติกรรม 1 คะแนนทุกวิชา

  1. ระเบียบปฎิบัติเกี่ยวกับการแต่งกาย อุปกรณ์เครื่องใช้ สิ่งจำเป็นและอื่น ๆ

2.1 เครื่องแบบ

-นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น นุ่งกระโปรงสีกรมท่าคลุมเข่า สวมเสื้อแขนยาวสีขาว ปกบัวแหลมติดโบว์สีเดียวกับกระโปรงที่คอเสื้อ ที่กระเป๋าเสื้อปักอักษรย่อ อ.พ.ศ. พร้อมเลขประจำตัวเหนืออักษรย่อ มีสัญลักษณ์ประจำห้อง เมื่อสวมเสื้อนักเรียนทับเสื้อชั้นในแล้วเก็บชายเสื้อเข้าในกระโปรงให้เรียบร้อย

-นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายแต่งชุดเครื่องแบบนักเรียนเหมือนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น และต้องคาดเข็มขัด ซึ่งหัวเข้มขัดเป็นรูปตราโรงเรียน ใช้กระดุมโลหะมีอักษรย่อของโรงเรียน

-เครื่องแบบพลานามัย สวมเสื้อสีเขียวแขนสั้น มีตราที่โรงเรียนที่กระเป๋าเสื้อ กางเกงวอร์มขายาวสีดำล้วนไม่มีลวดลาย

-รองเท้า ใช้รองเท้าสีดำ หัวมน มีสายรัดหลังเท้า ส้นสูงไม่เกิน 2 ซ.ม ถุงเท้าสีขาวไม่มีลวดลาย พับให้เรียนร้อย (ไม่ม้วนถุงเท้า) สำหรับรองเท้าพละเป็นผ้าใบสีขาวล้วนไม่มีลวดลายใด ๆ

2.2 กระเป๋านักเรียน

-กระเป๋านักเรียนเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องแบบนักเรียน และกำหนดให้ใช้สีดำ แบบของกระทรวงศึกษาธิการหรือเป้มีสัญลักษณ์ของโรงเรียน ห้ามถือถุงที่มีลวดลายต่าง ๆ ถ้านักเรียนนำกระเป๋าหรือเป้ผิดระเบียบมาใช้ทางโรงเรียนจะริบทันที

2.3 เครื่องประดับหรือสิ่งของมีค่าต่าง ๆ

-ไม่สวมเครื่องประดับต่าง ๆ เช่น สร้อย แหวน กำไล ต่างหู (ยกเว้นต่างหูที่กลมเกลี้ยง หรือห่วงเล็ก ๆ เป็นเงินหรือทองเท่านั้น)

-ห้ามนำโทรศัพท์หรือ P.C.T. มาโรงเรียนเด็ดขาด ถ้าพบจะถูกริบทันที และจะคืนให้สิ้นปีการศึกษา

2.4 บัตรประจำตัวนักเรียน

-นักเรียนต้องมีบัตรประจำตัว และมีสมุดบันทึกประจำตัว (สีขาว) ทุกคน และต้องติดตัวไว้ตลอด ถ้าครูเรียกดู ต้องมีให้ทันทีเพื่อบันทึกข้อมูลเป็นปัจจุบัน

2.5 การจัดกิจกรรม หรือการให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม

-ในกรณีที่โรงเรียนประสงค์จะให้นักเรียนทำกิจกรรมภายในหรือภายนอกโรงเรียน โรงเรียนจะแจ้งหนังสือเป็นทางการฝากไปกับนักเรียนให้ผู้ปกครองทราบและขออนุญาติทุกครั้ง ผู้ปกครองอาจจะอนุญาตหรือไม่ก็ได้ ขอให้ผู้ปกครองตอบจดหมายของโรงเรียนกลับมาด้วยทุกครั้งเพื่อเป็นหลักฐานยืนยัน

 

  1. ระเบียบปฎิบัติว่าด้วยความประพฤติและการทำความผิดของนักเรียน

โรงเรียนอัมพรไพศาลได้กำหนดบทลงโทษสำหรับนักเรียนที่ประพฤติผิดระเบียบวินัย เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนปฎิบัติตนในทางที่ถูกต้องมีสติยั้งคิด ไม่ประพฤติตนผิดระเบียบวินัย ศีลธรรม และวัฒนธรรมอันดี จึงวางระเบียบไว้ ฉะนั้นถ้านักเรียนผู้ใดกระทำความผิดต้องมีการลงโทษดังนี้

3.1 ว่ากล่าวตักตือนและลงบันทึกในสมุดประจำตัวนักเรียนเพื่อหักคะแนนพฤติกรรม

(1) หลีกเลี่ยงการเข้าแถวตอนเช้า กลางวัน

(2) พูดคุยและเล่นในแถวขณะร่วมกิจกรรม เวลาเช้าและกลางวัน

(3) แต่งกายไม่เรียบร้อยผิดระเบียบ แต่งเครื่องแบบไม่ตรงตามวันที่กำหนด เช่น ชุดพละสำหรับแต่งในวันที่มีตารางเรียนวิชาพละฯ

(4) ถูกริบสิ่งของและส่งกองกลาง (เครื่องประดับ โทรศัพท์มือถือ หรือ P.C.T. หนังสือลามกฯลฯ)

(5) เรื่องผม ถ้าเคยซอยมาก่อนและทางโรงเรียนได้ตักเตือนแล้วยังซอยซ้ำอีก จะถูกหักคะแนนดังนี้

 

ม.1 ??????? หัก?? 5?? คะแนน??????????????????????????????? ม.4 ??????? หัก?? 8?? คะแนน

ม.2 ??????? หัก?? 6?? คะแนน??????????????????????????????? ม.5 ??????? หัก?? 9?? คะแนน

ม.3 ??????? หัก?? 7?? คะแนน??????????????????????????????? ม.6 ??????? หัก?? 10?? คะแนน

(6) แสดงกิริยา วาจาหยาบคายต่อครู-อาจารย์และเพื่อน

(7) รบกวนชั้นเรียนทำให้ผู้อื่นเสียสมาธิ

(8) ไม่รักษาสมบัติส่วนรวม

3.2 เชิญผู้ปกครองรับทราบพฤติกรรมและทำทัณฑ์บน

จากข้อที่ 3.1 ถ้านักเรียนถูกว่ากล่าวตักเตือนและยังไม่เชื่อฟังเกินกว่า 3 ครั้งต้องเชิญผู้ปกครองมารับทราบความประพฤติและทำทัณฑ์บน

3.3 ความผิดในข้อที่ 3.3 นี้ เป็นความผิดสถานหนัก ทางโรงเรียนอาจพิจารณา เพิกถอนจากการเป็นนักเรียนของโรงเรียนหรืออื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร

(1) ลักทรัพย์สินต่าง ๆ

(2) เล่นการพนัน

(3) เข้าไปในสถานที่ที่ไม่สมควรสำหรับนักเรียน

(4) ทำลายทรัพย์สมบัติส่วนรวม

(5) ทะเลาะวิวาทขั้นรุนแรง (ตบ-ตี)

(6) มีสิ่งเสพติด

(7) มีอาวุธ ของมีคม วัตถุระเบิด ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายเข้ามาในโรงเรียน

(8) การกระทำความผิดที่มีลักษณะอันไม่สมควรที่นักเรียนจะพึงปฏิบัติ ที่ยังส่งผลเสียหายร้ายแรงต่อชื่อเสียงของโรงเรียนและต่อสังคม

(9) ทุจริตในการสอบ ปรับตกทุกวิชา

  1. ระเบียบปฎิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนโดยใช้ระดับผลการเรียนของนักเรียน

4.1 นักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาตอนต้น: ม.1-ม.3) เพื่อมีสิทธิ์ศึกษาต่อหลักสูตรฯ ช่วงชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาตอนปลาย : ม.4-ม.6) พิจารณาจากระดับผลการเรียนดังนี้

แผนการเรียน???????????????????? ?????? ??ระดับผลการเรียน

  1. คณิตศาสตร์ ? วิทยาศาสตร์ ???? 75 ? 4??? ?????? ผลการเรียนค่อนข้างดี ? ดีเยี่ยม
  2. คณิตศาสตร์ ? ภาษาอังกฤษ 5 ? 4 ??????????? ผลการเรียนค่อนข้างดี ? ดีเยี่ยม
  3. ภาษาอังกฤษ ? ภาษาฝรั่งเศษ 2 ? 4 ?????????????? ผลการเรียนน่าพอใจ ? ดีเยี่ยม
  4. ภาษาอังกฤษ ? ภาษาจีน 2 ? 4 ?????????????? ผลการเรียนน่าพอใจ ? ดีเยี่ยม

4.2 นักเรียนจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 6) เพื่อมีสิทธิ์ศึกษาต่อหลักสูตรช่วงชั้นที่ 3 (ม.1 ? ม.3) ต้องมีผลการเรียนตั้งแต่ระดับ 2.5 ขึ้นไป (ผลการเรียนค่อนข้างดี ? ดีเยี่ยม)

4.3 การเจ้งเรียนต่อของนักเรียนต้องเป็นนักเรียนที่มีความประพฤติดี กิริยาวาจาเรียบร้อยและมีครูรับรองอย่างน้อย 5 ท่าน ใน 8 ท่าน โดยครูรับรอง 5 ท่านต้องเป็ฯครูที่สอนวิชาการอย่างน้อย 3 ท่าน จึงมีสิทธิ์เรียนต่อ ทั้งนี้การรับรองของครูต้องแจ้งผลการเรียนให้ผู้ปกครองทราบทั้งสองภาคเรียนในหนึ่งปีการศึกษา