กฏระเบียบของโรงเรียน

ระเบียบการปฏิบัติต่างๆสำหรับนักเรียน

  1. ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับเวลาตามกำหนดของโรงเรียน

1.2 การมาเรียน

-นักเรียนต้องมาถึงโรงเรียนก่อน 08.10 น. เพื่อร่วมพิธีเชิญธงชาติ สวดมนต์และร่วมกิจกรรมประจำวัน

-นักเรียนต้องกลับออกจากโรงเรียน ภายหลังเลิกเรียนแล้วไม่เกิน 17.00 น.

1.2 การมาสาย

-ถ้านักเรียนมาเกินเวลา 08.30 น. ถือว่ามาสาย จะต้องลงบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้กำหนดภายใน 1 เดือนมาสายได้ 3 ครั้ง ครั้งที่ 4 หักคะแนนความประพฤติ 1 คะแนน ครั้งที่ 5 หัก 2 คะแนนตามลำดับ

-มาไม่ทันเข้าแถว ตั้งแต่ป.5 ? ม.6 ได้สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ถ้าครั้งที่ 2 ทางโรงเรียนจะตักเตือน หากยังคงมาไม่ทันเป็นประจำ จะถูกหักคะแนนความประพฤติตามเหมาะสม

1.3 การลาออกนอกบริเวณโรงเรียน

-ผู้ปกครองต้องมารับนักเรียนด้วยตนเอง โดยติดต่อที่กองกลาง ไม่รับพิจารณาโดยทางจดหมายหรือทางโทรศัพท์ เวลาที่เหมาะสมในการขอรับนักเรียนคือ 10.10 -10.20 น. , 12.00 – 13.00 น. , 14.40 – 14.55 น.

1.4 การลาหยุด

-ในกรณีหยุดเรียนเพราะป่วยหรือมีกิจธุระ นักเรียนต้องมีใบลาพร้อมลายเซ็นชื่อผู้ปกครองแจ้งให้ครูประจำชั้นทราบทุกครั้ง

-ถ้าหยุดเกิน1วัน จะต้องมีใบรับรองแพทย์ (กรณีเจ็บป่วย) ส่งพร้อมใบลา

-ถ้ากรณีหยุดเกิน 3 วัน ผู้ปกครองจะต้องแจ้งทางโรงเรียนทราบถึงสาเหตที่หยุด พร้อมจดหมายลงนามลายเซ็นชื่อผู้ปกครอง

-ถ้าขาดเกิน 2 วันทางโรงเรียนยังไม่ได้รับแจ้งจากผู้ปกครอง ทางโรงเรียนจะโทรศัพท์หรือมีจดหมายตามตัวนักเรียน

-ถ้าขาดเกิน 7 วันโดยไม่มีเหตอันควร ไม่แจ้งให้ทางโรงเรียนทราบ โรงเรียนได้ติดตามแล้วไม่พบทางโรงเรีนจะเชิญผู้ปกครองให้มาพบเพื่อรับทราบข้อเท็จจริง แต่ถ้าผู้ปกครองไม่มาโรงเรียน ทางโรงเรียนอาจจะจำหน่ายนักเรียนออกจากการเป็นนักเรียน

1.5 การเข้าห้องเรียน

-ต้องเข้าห้องเรียนให้ทันทุกชั่วโมง ถ้าเข้าช้าเกินเวลา 10 นาที จะทำการหักคะแนนพฤติกรรม (โดยอยู่ในดุลพินิจของครูผู้สอน)

-ถ้าเข้าเรียนช้าเกินกว่า 15 นาที ให้ครูผู้สอนแจ้งกองกลางและถูกหักคะแนนพฤติกรรม 1 คะแนนทุกวิชา

  1. ระเบียบปฎิบัติเกี่ยวกับการแต่งกาย อุปกรณ์เครื่องใช้ สิ่งจำเป็นและอื่น ๆ

2.1 เครื่องแบบ

-นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น นุ่งกระโปรงสีกรมท่าคลุมเข่า สวมเสื้อแขนยาวสีขาว ปกบัวแหลมติดโบว์สีเดียวกับกระโปรงที่คอเสื้อ ที่กระเป๋าเสื้อปักอักษรย่อ อ.พ.ศ. พร้อมเลขประจำตัวเหนืออักษรย่อ มีสัญลักษณ์ประจำห้อง เมื่อสวมเสื้อนักเรียนทับเสื้อชั้นในแล้วเก็บชายเสื้อเข้าในกระโปรงให้เรียบร้อย

-นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายแต่งชุดเครื่องแบบนักเรียนเหมือนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น และต้องคาดเข็มขัด ซึ่งหัวเข้มขัดเป็นรูปตราโรงเรียน ใช้กระดุมโลหะมีอักษรย่อของโรงเรียน

-เครื่องแบบพลานามัย สวมเสื้อสีเขียวแขนสั้น มีตราที่โรงเรียนที่กระเป๋าเสื้อ กางเกงวอร์มขายาวสีดำล้วนไม่มีลวดลาย

-รองเท้า ใช้รองเท้าสีดำ หัวมน มีสายรัดหลังเท้า ส้นสูงไม่เกิน 2 ซ.ม ถุงเท้าสีขาวไม่มีลวดลาย พับให้เรียนร้อย (ไม่ม้วนถุงเท้า) สำหรับรองเท้าพละเป็นผ้าใบสีขาวล้วนไม่มีลวดลายใด ๆ

2.2 กระเป๋านักเรียน

-กระเป๋านักเรียนเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องแบบนักเรียน และกำหนดให้ใช้สีดำ แบบของกระทรวงศึกษาธิการหรือเป้มีสัญลักษณ์ของโรงเรียน ห้ามถือถุงที่มีลวดลายต่าง ๆ ถ้านักเรียนนำกระเป๋าหรือเป้ผิดระเบียบมาใช้ทางโรงเรียนจะริบทันที

2.3 เครื่องประดับหรือสิ่งของมีค่าต่าง ๆ

-ไม่สวมเครื่องประดับต่าง ๆ เช่น สร้อย แหวน กำไล ต่างหู (ยกเว้นต่างหูที่กลมเกลี้ยง หรือห่วงเล็ก ๆ เป็นเงินหรือทองเท่านั้น)

-ห้ามนำโทรศัพท์หรือ P.C.T. มาโรงเรียนเด็ดขาด ถ้าพบจะถูกริบทันที และจะคืนให้สิ้นปีการศึกษา

2.4 บัตรประจำตัวนักเรียน

-นักเรียนต้องมีบัตรประจำตัว และมีสมุดบันทึกประจำตัว (สีขาว) ทุกคน และต้องติดตัวไว้ตลอด ถ้าครูเรียกดู ต้องมีให้ทันทีเพื่อบันทึกข้อมูลเป็นปัจจุบัน

2.5 การจัดกิจกรรม หรือการให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม

-ในกรณีที่โรงเรียนประสงค์จะให้นักเรียนทำกิจกรรมภายในหรือภายนอกโรงเรียน โรงเรียนจะแจ้งหนังสือเป็นทางการฝากไปกับนักเรียนให้ผู้ปกครองทราบและขออนุญาติทุกครั้ง ผู้ปกครองอาจจะอนุญาตหรือไม่ก็ได้ ขอให้ผู้ปกครองตอบจดหมายของโรงเรียนกลับมาด้วยทุกครั้งเพื่อเป็นหลักฐานยืนยัน

 

  1. ระเบียบปฎิบัติว่าด้วยความประพฤติและการทำความผิดของนักเรียน

โรงเรียนอัมพรไพศาลได้กำหนดบทลงโทษสำหรับนักเรียนที่ประพฤติผิดระเบียบวินัย เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนปฎิบัติตนในทางที่ถูกต้องมีสติยั้งคิด ไม่ประพฤติตนผิดระเบียบวินัย ศีลธรรม และวัฒนธรรมอันดี จึงวางระเบียบไว้ ฉะนั้นถ้านักเรียนผู้ใดกระทำความผิดต้องมีการลงโทษดังนี้

3.1 ว่ากล่าวตักตือนและลงบันทึกในสมุดประจำตัวนักเรียนเพื่อหักคะแนนพฤติกรรม

(1) หลีกเลี่ยงการเข้าแถวตอนเช้า กลางวัน

(2) พูดคุยและเล่นในแถวขณะร่วมกิจกรรม เวลาเช้าและกลางวัน

(3) แต่งกายไม่เรียบร้อยผิดระเบียบ แต่งเครื่องแบบไม่ตรงตามวันที่กำหนด เช่น ชุดพละสำหรับแต่งในวันที่มีตารางเรียนวิชาพละฯ

(4) ถูกริบสิ่งของและส่งกองกลาง (เครื่องประดับ โทรศัพท์มือถือ หรือ P.C.T. หนังสือลามกฯลฯ)

(5) เรื่องผม ถ้าเคยซอยมาก่อนและทางโรงเรียนได้ตักเตือนแล้วยังซอยซ้ำอีก จะถูกหักคะแนนดังนี้

 

ม.1  หัก5คะแนน       ม.4  หัก 8 คะแนน

ม.2  หัก 6คะแนน      ม.5  หัก 9 คะแนน

ม.3  หัก 7 คะแนน      ม.6  หัก 10 คะแนน

(6) แสดงกิริยา วาจาหยาบคายต่อครู-อาจารย์และเพื่อน

(7) รบกวนชั้นเรียนทำให้ผู้อื่นเสียสมาธิ

(8) ไม่รักษาสมบัติส่วนรวม

3.2 เชิญผู้ปกครองรับทราบพฤติกรรมและทำทัณฑ์บน

จากข้อที่ 3.1 ถ้านักเรียนถูกว่ากล่าวตักเตือนและยังไม่เชื่อฟังเกินกว่า 3 ครั้งต้องเชิญผู้ปกครองมารับทราบความประพฤติและทำทัณฑ์บน

3.3 ความผิดในข้อที่ 3.3 นี้ เป็นความผิดสถานหนัก ทางโรงเรียนอาจพิจารณา เพิกถอนจากการเป็นนักเรียนของโรงเรียนหรืออื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร

(1) ลักทรัพย์สินต่าง ๆ

(2) เล่นการพนัน

(3) เข้าไปในสถานที่ที่ไม่สมควรสำหรับนักเรียน

(4) ทำลายทรัพย์สมบัติส่วนรวม

(5) ทะเลาะวิวาทขั้นรุนแรง (ตบ-ตี)

(6) มีสิ่งเสพติด

(7) มีอาวุธ ของมีคม วัตถุระเบิด ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายเข้ามาในโรงเรียน

(8) การกระทำความผิดที่มีลักษณะอันไม่สมควรที่นักเรียนจะพึงปฏิบัติ ที่ยังส่งผลเสียหายร้ายแรงต่อชื่อเสียงของโรงเรียนและต่อสังคม

(9) ทุจริตในการสอบ ปรับตกทุกวิชา

  1. ระเบียบปฎิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนโดยใช้ระดับผลการเรียนของนักเรียน

4.1 นักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานช่วงชั้นที่ 3 (มัธยมศึกษาตอนต้น: ม.1-ม.3) เพื่อมีสิทธิ์ศึกษาต่อหลักสูตรฯ ช่วงชั้นที่ 4 (มัธยมศึกษาตอนปลาย : ม.4-ม.6) พิจารณาจากระดับผลการเรียน

 

4.2 นักเรียนจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปีที่ 6) เพื่อมีสิทธิ์ศึกษาต่อหลักสูตรช่วงชั้นที่ 3 (ม.1  ม.3) ต้องมีผลการเรียนตั้งแต่ระดับ 2.5 ขึ้นไป (ผลการเรียนค่อนข้างดี ดีเยี่ยม)

4.3 การเจ้งเรียนต่อของนักเรียนต้องเป็นนักเรียนที่มีความประพฤติดี กิริยาวาจาเรียบร้อยและมีครูรับรองอย่างน้อย 5 ท่าน ใน 8 ท่าน โดยครูรับรอง 5 ท่านต้องเป็ฯครูที่สอนวิชาการอย่างน้อย 3 ท่าน จึงมีสิทธิ์เรียนต่อ ทั้งนี้การรับรองของครูต้องแจ้งผลการเรียนให้ผู้ปกครองทราบทั้งสองภาคเรียนในหนึ่งปีการศึกษา