คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า


คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนอัมพรไพศาล

1481758686563

คุณสุทธิมานส์ ซ้ายขวัญ

ตำแหน่ง  นายกสมาคม

img_8674

อาจารย์ทิพสุดา  ลัดพลี

ตำแหน่ง  ที่ปรึกษาสมาคม

1480383959561

คุณมยุรี  เตยะราชกุล

ตำแหน่ง ที่ปรึกษาสมาคม

 อาจารย์พิจิตรา  เฮงสกุล

ตำแหน่ง ที่ปรึกษาสมาคม

อาจารย์อุไร เทศะกรณ์

ตำแหน่ง ที่ปรึกษาสมาคม

อาจารย์เยี่ยมศิริ  ธรรมสโรช

ตำแหน่ง ที่ปรึกษาสมาคม

อาจารย์จารุดุลย์ จุฑะรพ

ตำแหน่ง  ที่ปรึกษาสมาคม

ดร.โสภา(ชูพิกุลชัย)  ชปีลนันท์ ราชบัณฑิต

ตำแหน่ง ที่ปรึกษาสมาคม

คุณอุบล  วิชัยดิษฐ์

ตำแหน่ง ที่ปรึกษาสมาคม

คุณชวนพิศ ฉายเหมือนวงศ์

ตำแหน่ง ที่ปรึกษาสมาคม

คุณจินดา  นาคประเสริฐ

ตำแหน่ง ที่ปรึกษาสมาคม

คุณภรศิริ สุกลสว่าง

ตำแหน่ง ที่ปรึกษาสมาคม

คุณอัชรีย์  วนาภา

ตำแหน่ง ที่ปรึกษาสมาคม

คุณทิพวรรณ์  วุฑฒิสาร

ตำแหน่ง ที่ปรึกษาสมาคม

1480383968261

คุณอัจฉรา สงวนพงศ์

ตำแหน่ง ที่ปรึกษาสมาคม

คุณชื่อจิตต์ กุลมงคล

ตำแหน่ง อุปนายก

คุณวาสินี กานตรัตน์

ตำแหน่ง อุปนายก

 

 

1480383956510

 คุณนฤมล กาญจนดุล

ตำแหน่ง  เลขานุการสมาคม

1481758699193

คุณเรืองลักษณ์  สิรยากร

ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเลขานุการสมาคม

 

 

1480383971366

 คุณรวีรัตน์ วงศาโรจน์

ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเลขานุการสมาคม

คุณศิริรัตน์  บุณยเกตุ

ตำแหน่ง เหรัญญิก

คุณสุนันทา  วิจิตรภู

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเหรัญญิก

คุณดรุณี ช่างทองดี

ตำแหน่ง  นายทะเบียน

 

img_9893

คุณลัดดา ลิ่มเจริญชาติ

ตำแหน่ง ผู้ช่วยทะเบียน

 

1481758695603

คุณสุนันทา เสริมสวัสดิ์ศรี

ตำแหน่ง ปฏิคมสมาคม

คุณธารทิพย์ ฉันท์เรืองวณิชย์

ตำแหน่ง ปฏิคมสมาคม

 

1480383954926

 คุณสุรีย์พร วัฒนสุข

ตำแหน่ง ปฏิคมสมาคม

 คุณสีตลา  จุฑะรพ

ตำแหน่ง ปฏิคมสมาคม

คุณอรพิณ  ตั้งบรรยงค์

ตำแหน่ง  จัดหารายได้

 

 

1480383974289

 คุณวิภา วีระคงสุวรรณ

ตำแหน่ง  จัดหารายได้

พลอากาศตรีเอกสรรค ค้อคงคา

ตำแหน่งกิจกรรม

คุณพุทธณกร สุนทรวงษ์

ตำแหน่ง กิจกรรม

คุณณกานต์วลิน คำโพธิ์ทองทาน

ตำแหน่ง  กิจกรรม

1480383982512

 คุณนงลักษณ์ เนื่องจำนงค์

ตำแหน่ง กิจกรรม

1481758692771

คุณวันทนา ศิริธนากิจ

ตำแหน่ง  กิจกรรม

คุณวาทินี จิระพินทุ

ตำแหน่ง  กิจกรรม

คุณขวัญใจ บุญยิ่ง

ตำแหน่ง กิจกรรม

คุณทัศนีย์ พรมมา

ตำแหน่ง กิจกรรม

คุณบุษราคัม จำปา

ตำแหน่ง  กิจกรรม

คุณศิริวรรณ คล่องสีมา

ตำแหน่ง  กิจกรรม

 

 

img_9866

คุณกรองทิพย์ บูรณะสัมฤทธิ

ตำแหน่ง  กิจกรรม

 

 

 

1480383952584

 คุณวารณี  ภู่รจนา

ตำแหน่ง  ประชาสัมพันธ์

1480383962860

คุณนิภาพรรณ แสงอินทร์

ตำแหน่ง  ประชาสัมพันธ์

 คุณจินตนา ชีวะพฤกษ์

ตำแหน่ง  ประชาสัมพันธ์

ดร.มัญชุมาส เพราะสุนทร

ตำแหน่ง สวัสดิการ

คุณอัจจิมาวรรณ บูรณะสัมฤทธิ

ตำแหน่ง  สวัสดิการ

1481758939776

คุณสดชื่น  ปิติพรชัย

ตำแหน่ง  สวัสดิการ

1481758743227

คุณชรัญญา  กาญจนวิสุทธิ์

ตำแหน่ง  สวัสดิการ

 

 

15310427_10154737378915960_1785114336_n

 คุณศิริพร งามเจริญ

ตำแหน่ง  สวัสดิการ

 

 

คุณสิชล  ชวรางกูร

ตำแหน่ง  สวัสดิการ

คุณปิยพัชร์  วงศ์โดยหวัง

ตำแหน่ง  สวัสดิการ