คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า


คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนอัมพรไพศาล

1481758686563

?คุณสุทธิมานส์ ? ? ? ? ?ซ้ายขวัญ

ตำแหน่ง ? ? นายกสมาคม

img_8674

อาจารย์ทิพสุดา ? ? ? ? ลัดพลี

ตำแหน่ง ? ? ที่ปรึกษาสมาคม

1480383959561

คุณมยุรี ? ? ? ? ? เตยะราชกุล

ตำแหน่ง ? ?ที่ปรึกษาสมาคม

? อาจารย์พิจิตรา ? ? ? ? ? เฮงสกุล

ตำแหน่ง ? ?ที่ปรึกษาสมาคม

อาจารย์อุไร ? ? ? ? ? ? ? ? เทศะกรณ์

ตำแหน่ง ? ?ที่ปรึกษาสมาคม

อาจารย์เยี่ยมศิริ ? ? ? ? ? ? ธรรมสโรช

ตำแหน่ง ? ?ที่ปรึกษาสมาคม

อาจารย์จารุดุลย์ ? ? ? ? ? ?จุฑะรพ

ตำแหน่ง ? ที่ปรึกษาสมาคม

ดร.โสภา(ชูพิกุลชัย) ? ? ชปีลนันท์ ?ราชบัณฑิต

ตำแหน่ง ? ?ที่ปรึกษาสมาคม

คุณอุบล ? ? ? ? ? ? วิชัยดิษฐ์

ตำแหน่ง ? ?ที่ปรึกษาสมาคม

คุณชวนพิศ ? ? ? ? ? ? ?ฉายเหมือนวงศ์

ตำแหน่ง ? ?ที่ปรึกษาสมาคม

คุณจินดา ? ? ? ? ? ? ? นาคประเสริฐ

ตำแหน่ง ? ?ที่ปรึกษาสมาคม

คุณภรศิริ ? ? ? ? ? ? ? ?สุกลสว่าง

ตำแหน่ง ? ?ที่ปรึกษาสมาคม

คุณอัชรีย์ ? ? ? ? ? วนาภา

ตำแหน่ง ? ?ที่ปรึกษาสมาคม

คุณทิพวรรณ์ ? ? ? ? ? ? วุฑฒิสาร

ตำแหน่ง ? ?ที่ปรึกษาสมาคม

1480383968261

คุณอัจฉรา ? ? ? ? ? ?สงวนพงศ์

ตำแหน่ง ? ?ที่ปรึกษาสมาคม

คุณชื่อจิตต์ ? ? ? ? ? ?กุลมงคล

ตำแหน่ง ? ? อุปนายก

คุณวาสินี ? ? ? ? ? ?กานตรัตน์

ตำแหน่ง ? ?อุปนายก

 

 

1480383956510

? คุณนฤมล ? ? ? ?กาญจนดุล

ตำแหน่ง ? ? เลขานุการสมาคม

1481758699193

? คุณเรืองลักษณ์ ? ? ? สิรยากร

ตำแหน่ง ? ผู้ช่วยเลขานุการสมาคม

 

 

1480383971366

? คุณรวีรัตน์ ? ? ? ? ?วงศาโรจน์

ตำแหน่ง ? ผู้ช่วยเลขานุการสมาคม

? คุณศิริรัตน์ ? ? ? ? ? ? ? ? บุณยเกตุ

ตำแหน่ง ? ?เหรัญญิก

คุณสุนันทา ? ? ? ? วิจิตรภู

ตำแหน่ง ? ?ผู้ช่วยเหรัญญิก

คุณดรุณี ? ? ? ? ? ช่างทองดี

ตำแหน่ง ? ? นายทะเบียน

 

img_9893

คุณลัดดา ? ? ? ?ลิ่มเจริญชาติ

ตำแหน่ง ? ?ผู้ช่วยทะเบียน

 

1481758695603

คุณสุนันทา ? ? ?เสริมสวัสดิ์ศรี

ตำแหน่ง ? ?ปฏิคมสมาคม

คุณธารทิพย์ ? ? ? ? ? ? ?ฉันท์เรืองวณิชย์

ตำแหน่ง ? ?ปฏิคมสมาคม

 

1480383954926

? คุณสุรีย์พร ? ? ? ?วัฒนสุข

ตำแหน่ง ? ?ปฏิคมสมาคม

? คุณสีตลา ? ? ? ? ? ? ? ? จุฑะรพ

ตำแหน่ง ? ?ปฏิคมสมาคม

คุณอรพิณ ? ? ? ? ? ? ? ตั้งบรรยงค์

ตำแหน่ง ? ? จัดหารายได้

 

 

1480383974289

? คุณวิภา ? ? ? ?วีระคงสุวรรณ

ตำแหน่ง ? ? จัดหารายได้

? พลอากาศตรีเอกสรรค ? ?ค้อคงคา

ตำแหน่ง ? ? ?กิจกรรม

คุณพุทธณกร ? ? ? ? ? ?สุนทรวงษ์

ตำแหน่ง ? ? ? กิจกรรม

คุณณกานต์วลิน ? ? ? ? ? ? ? คำโพธิ์ทองทาน

ตำแหน่ง ? ? ? กิจกรรม

1480383982512

? คุณนงลักษณ์ ? ? ? ?เนื่องจำนงค์

ตำแหน่ง ? ?กิจกรรม

1481758692771

? คุณวันทนา ? ? ?ศิริธนากิจ

ตำแหน่ง ? ? ? กิจกรรม

คุณวาทินี ? ? ? ? ? ? ? ?จิระพินทุ

ตำแหน่ง ? ? ? กิจกรรม

คุณขวัญใจ ? ? ? ? ? ? ? บุญยิ่ง

ตำแหน่ง ? ? ? กิจกรรม

คุณทัศนีย์ ? ? ? ? ? ? ?พรมมา

ตำแหน่ง ? ? ? ?กิจกรรม

คุณบุษราคัม ? ? ? ? ? ? ? ?จำปา

ตำแหน่ง ? ? ? กิจกรรม

คุณศิริวรรณ ? ? ? ? ? ? ? ?คล่องสีมา

ตำแหน่ง ? ? ? กิจกรรม

 

 

img_9866

คุณกรองทิพย์ ? ? ? ?บูรณะสัมฤทธิ

ตำแหน่ง ? ? ? กิจกรรม

 

 

 

1480383952584

? คุณวารณี ? ? ? ภู่รจนา

ตำแหน่ง ? ? ? ประชาสัมพันธ์

1480383962860

? คุณนิภาพรรณ ? ? ? ?แสงอินทร์

ตำแหน่ง ? ? ? ประชาสัมพันธ์

? คุณจินตนา ? ? ? ? ? ? ? ? ?ชีวะพฤกษ์

ตำแหน่ง ? ? ? ประชาสัมพันธ์

ดร.มัญชุมาส ? ? ? ? ? ?เพราะสุนทร

ตำแหน่ง ? ? ? สวัสดิการ

คุณอัจจิมาวรรณ ? ? ? ? ? ? ?บูรณะสัมฤทธิ

ตำแหน่ง ? ? ? สวัสดิการ

1481758939776

คุณสดชื่น ? ? ปิติพรชัย

ตำแหน่ง ? ? ? สวัสดิการ

1481758743227

คุณชรัญญา ? ? กาญจนวิสุทธิ์

ตำแหน่ง ? ? ? สวัสดิการ

 

 

15310427_10154737378915960_1785114336_n

? คุณศิริพร ? ? ? ? ? ?งามเจริญ

ตำแหน่ง ? ? ? สวัสดิการ

 

 

คุณสิชล ? ? ? ? ? ? ? ชวรางกูร

ตำแหน่ง ? ? ? สวัสดิการ

คุณปิยพัชร์ ? ? ? ? ? ? วงศ์โดยหวัง

ตำแหน่ง ? ? ? สวัสดิการ