หลักสูตรการศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

 

โรงเรียนอัมพรไพศาล จัดสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 สำหรับหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โรงเรียนได้จัดสัดส่วนสาระการเรียนรู้ และเวลาเรียน ดังแสดงในตารางต่อไปนี้

กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม

เวลาเรียน

ระดับประถมศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 ม. 4 – 6
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย 200 200 200 160 160 160 120(3นก) 120(3นก) 120(3นก) 240(6นก.)
คณิตศาสตร์ 200 200 200 160 160 160 120(3นก) 120(3นก) 120(3นก) 240(6นก.)
วิทยาศาสตร์ 80 80 80 80 80 80 120(3นก) 120(3นก) 120(3นก)

240(6นก.)

สังคมศึกษา? ศาสนา และวัฒนธรรม 120 120 120 120 120 120 160(4นก) 160(4นก) 160(4นก) 320(8นก.)
สุขศึกษาและพลศึกษา 80 80 80 80 80 80 80(2นก) 80(2นก) 80(2นก) 120(3นก.)
ศิลปะ 80 80 80 80 80 80 80(2นก) 80(2นก) 80(2นก) 120(3นก.)
การงานอาชีพฯ 40 40 40 80 80 80 80(2นก) 80(2นก) 80(2นก) 120(3นก.)
ภาษาต่างประเทศ 40 40 40 80 80 80 120(3นก) 120(3นก) 120(3นก) 240(6นก.)
รวมเวลาเรียน(พื้นฐาน) 840 840 840 840 840 840 880(22นก) 880(22นก) 880(22นก) 1,640(41นก.)
รายวิชาเพิ่มเติม ไม่น้อยกว่า 1,600 ชั่วโมง(40นก.)/3ปี
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 120 120 120 120 120 30 ชั่วโมง/สัปดาห์ รวม 360 ชั่วโมง/3ปี
รายวิชา/กิจกรรมที่สถานศึกษาจัดเพิ่มเติม ปีละ 40 ชั่วโมง
รวมเวลาเรียนทั้งหมด ไม่เกิน 1,000 ชั่วโมง ไม่เกิน 1,200 ชั่วโมง/ปี ไม่น้อยกว่า 3,600 ชั่วโมง/3ปี