เกี่ยวกับเรา

โรงเรียนอัมพรไพศาล

5729104-yearsold

ผู้ก่อตั้งโรงเรียนอัมพรไพศาล

ท่านผู้หญิง ยสวดี บูรณะสัมฤทธิ อัมพรไพศาล

โรงเรียนอัมพรไพศาล

   เริ่มก่อตั้งจาก “โรงเรียนอัมพรไพศาลอรุสรณ์” ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ ๑๐ ถนนพระอาทิตย์ ต.ชนะสงคราม อ.พระนครซึื้อโดยทุนของคุณหญิงยสวดี อัมพรไพศาล เดิมโรงเรียนนี้มีชื่อว่า “โรงเรียนวรวุฒิวิทยาลัย” ซึ่งมี หม่อมเจ้าหญิงสุนทรธิดา วรวุฒิ เป็นเจ้าของผู้จัดการและครูใหญ่ เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๙  คุณหญิงยสวดี อัมพรไพศาล ได้รับซื้อและโอนกิจการของโรงเรียนพร้อมที่ดิน ๒๓๒ ตารางวาและอาคารไม้ ๑ หลังและ ๒ ชั้น ๑ หลัง  จากหม่อมเจ้าหญิงสุนทรธิดา วรวุฒิ เป็นราคาซื้อขาย ๕๙๘,๐๐๐ บาท และยังเช่าที่ดินของหม่อมเจ้าวรพงษ์ทัศนา วรวุฒิ ไว้เป็นโรงอาหาร และที่เล่นชั่วคราวไว้ด้วย แต่ที่ดินดังกล่าวนี้เลิกเช่าตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๑ เพราะหมดสัญญาเช่าโรงเรียนวรวุฒิวิทยาลัยได้รับอนุมัติให้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนมาเป็น โรงเรียนอัมพรไพศาลอนุสรณ์ตั้งแต่วันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๐ โรงเรียนได้รับรองวิทยะฐานะ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๔ หลังจากนั้น?คุณหญิงยสวดีอัมพรไพศาล ได้เริ่มดำเนินการ ณ ปัจจุบัน โรงเรียนอัมพรไพศาล ได้บริหารงานที่โรงเรียนอัมพรไพศาล ?จังหวัดนนทบุรีเพียงแห่งเดียว

 

amp_logo

ตราประจำโรงเรียน

ตราประจำโรงเรียน ประกอบด้วย รูปมงกุฎครอบอักษรย่อ อ.พ.ศ. จารึกในวงกลมเล็ก ใจกลางอยู่ระหว่างเครื่องหมายทหารอากาศเป็นปีกบินสองปีกรวมอยู่เหนือชื่อ อัมพรไพศาล ภายในวงกลมใหญ่ ซึ่งมีคติพจน์ของโรงเรียนคือ ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด อดทน กตัญญูกตเวทิคุณค้ำจุนตน ล้อมรอบโดยสื่อความหมายถึงนักเรียนโรงเรียนอัมพรไพศาลทุกคน ต้องเพียบพร้อมทั้งความรู้ และคุณธรรม ยึดมั่นปฎิบัติตนตามคติพจน์ของโรงเรียน

 

สีประจำโรงเรียน

สีประจำโรงเรียน? คือสีม่วงและสีเขียว

– สีม่วง เป็นสีประจำวันเกิดของ นาวาอากาศตรี หลวงอัมพรไพศาล (กฤษณ์ บูรณะสัมฤทธิ) ผู้ก่อเกิดแรงบันดาลใจเป็นความหวังตั้งใจในการสร้างโรงเรียนอัมพรไพศาล

– สีเขียวเป็นสีประจำวันเกิดของ ดร.ท่านผู้หญิงยสวดี บูรณะสัมฤทธิ อัมพรไพศาล ผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาติโรงเรียนอัมพรไพศาล ซึ่งเป็นผู้สร้างและสถาปนาโรงเรียนอัมพรไพศาล ตั้งแต่ปี พ.ศ.2500 ถึงปัจจุบัน

สื่อความหมายของสีม่วง เป็นสีแสดงความสร้างสรรค์ ความมีเสน่ห์ และอำนาจ

– สีเขียว เป็นสีแสดงความเป็นปกติ สงบ ความงอกงามของธรรมชาติ มีพลังชีวิต มีความสุขสดชื่น

ทั้งสีม่วงและสีเขียว จึงสื่อความหมายถึงปรัชญา และภารกิจหลักของโรงเรียนที่ต้องสร้างสรรค์การศึกษาของเยาวชนให้งอกงามมีชีวิตมีพลังตามธรรมชาติ เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและสงบ

 

ต้นไม้ประจำโรงเรียน

– ต้นไม้ประจำโรงเรียนคือ ต้นอินทนิลน้ำ มีดอกเป็นช่อใหญ่สีม่วง ซึ่งเป็นสีประจำโรงเรียน เป็นต้นไม้ที่ปลูกง่าย ทนทาน โตเร็ว เป็นทรงพุ่มกว้าง ใบเขียวสด จึงสื่อความหมายถึง ความเรียบง่าย ความแข็งแกร่ง ความรุดหน้า และความร่มเย็น

 

วันสถาปนาโรงเรียน

วันที่ 26 พฤศจิกายน ของทุกปี ซึ่งตรงกับวันวายชนม์ของ น.ต.หลวงอัมพรไพศาล

 

ปรัชญาของโรงเรียนอัมพรไพศาล

วิชาการเป็นเลิศ ชูเชิดจริยธรรม กิจกรรมดีเด่น เน้นระเบียบวินัย เปิดกว้างไกลวิสัยทัศน์

ทั้งคติพจน์และปรัชญาโรงเรียนอัมพรไพศาล มีความหมายถึงลักษณะผู้เรียนที่พึงประสงค์ คือผู้เรียนเป็นคนดี คนเก่ง และคนมีความสุข

วิสัยทัศน์

โรงเรียนอัมพรไพศาล เป็นโรงเรียนที่มีมาตรฐานจัดการศึกษาได้คุณภาพ มีศักยภาพสูงมุ่งพัฒนานักเรียนให้สำเร็จการศึกษา เป็นผู้มีความรู้วิชาการ มีสติปัญญา อุปนิสัย และบุคลิกภาพเหมาะสมกับวัยเป็นผู้มีความรู้ความคิดคู่คุณธรรม คือ เป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต ประพฤติตนตามระบบประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม และตามกฎระเบียบสังคม เพื่อเตรียมตนสู่การศึกษาชั้นสูง และอาชีพที่มุ่งหวังต่อไป และที่สำคัญเป็นผู้ที่สามารถรักษาคุณภาพชีวิต พัฒนาตนเองทั้งสุขภาพกาย สุขภาพจิต ใช้ชีวิตประจำวันอย่างมีความสุขเกิดประโยชน์ทั้งส่วนตนเองและส่วนรวม

 

เอกลักษณ์ความมุ่งมั่นของโรงเรียน

โรงเรียนมุ่งมั่นจัดการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสามารถพัฒนาสติปัญญา เป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต พร้อมมีความคิดคู่คุณธรรม จึงมีเอกลักษณ์ของโรงเรียน คือ เน้นความเป็นเลิศ ด้านวิชาการ และด้านคุณธรรม จริยธรรมสำหรับนักเรียนอัมพรไพศาล

 

จริยธรรมสำหรับนักเรียนอัมพรไพศาล

 1. พึงรู้จักกล่าวคำว่า  สวัสดี  ขอบคุณ  ขอโทษ  เป็นปกตินิสัย
 2. พึงมีกิริยา วาจาสุภาพ อ่อนโยน เรียบร้อย ทุกสถานการณ์
 3. พึงรู้จักรักสะอาด ทิ้งขยะให้ถูกที่
 4. พึงรักศักดิ์ศรี และเชิดชูสถาบันอันเป็นที่รัก

คุณสมบัติของนักเรียนอัมพรไพศาลที่พึงประสงค์

 1. แต่งเครื่องแบบนักเรียน เครื่องแบบพลานามัย เครื่องแบบยุวกาชาด ให้ถูกต้องสะอาดเรียบร้อย ตามวันเวลาที่กำหนดให้ เตรียมพร้อมกระเป๋า หนังสือเรียน เครื่องเขียน ฯลฯ
 2. เคารพเชื่อฟัง และปฏิบัติตนอยู่ในโอวาทของครู – อาจารย์
 3. ประพฤติและปฏิบัติตามกฎหมายของบ้านเมือง จารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม
 4. มีความขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด อดทน ตรงต่อเวลา และมีน้ำใจนักกีฬา
 5. มีสัมมาคารวะ สุภาพอ่อนโยน ต่อบุคคลทั่วไป และปฏิบัติตนให้เหมาะสมตามวัยและสภาพแห่งตน
 6. มีความเสียสละ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เห็นประโยชน์ส่วนรวม รักษาทรัพย์สมบัติของโรงเรียน สังคม แก่สาธารณะ
 7. สร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนทุกวิถีทาง
 8. นักเรียนต้องมีความรัก สามัคคี นับถือกันเสมือนพี่น้องกัน