คนเก่งต้อนรับเปิดเทอม Speed English

พิธีมอบรางวัลประกาศนียบัตร

การแข่งขันสะสมคะแนนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรม Speed  English เพื่อชิงทุนการศึกษา

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 – มัธยมศึกษาปีที่6

ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.60 – 30 เม.ย.60 รางวัลละ 1,000 บาท 3รางวัล

นักเรียนที่ได้รับรางวัลคะแนนสูงสุดดังนี้

1.นางสาวนภสร   ลูกอินทร์ ม.5 ห้อง 5p4/2 ทำคะแนนได้  23,089 คะแนน

 

2.นางสาวนฤภร   ลูกอินทร์ ม.5 ห้อง 5p4/1 ทำคะแนนได้  18,765 คะแนน

 

3.นางสาวจิณณพัต   เคนหล้า  ม.5 ห้อง 5p1/2 ทำคะแนนได้  18,389 คะแนน