กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม ม.1

กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 วันที่ 29 มิถุนายน -1 กรกฎาคม 2560 ณ ค่ายศูนย์พัฒนาบุคลากรศิลาภิรมย์ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี