วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา

ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนอัมพรไพศาล ประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา และนำเทียนพรรษานำไปถวาย ณ วัดช่องลม จ.นนทบุรี

กิจกรรมหน้าเสาธง ถวายผ้าอาบน้ำฝน

นักเรียนโรงเรียนอัมพรไพศาลนั่งฟังเทศน์

นำเทียนพรรษานำไปถวาย ณ วัดช่องลม จ.นนทบุรี