ชนะเลิศการแข่งขัน(Digital Art Painting) งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2560 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผลการแข่งขันวาดภาพระบายสีด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Digital Art Painting) วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2560 งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2560 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐมดังนี้ 1. รางวัลที่ 1 ระดับชั้น ประถมศึกษาตอนต้นทุนการศึกษา 1000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศและเกียรติบัตร เด็กชายพรรษโมกข์ ขาวบริสุทธิ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 ทางโรงเรียนอัมพรไพศาลมอบทุนการศึกษาให้อีก 800 บาท ครูผู้เตรียมความพร้อม ครูพัชรินทร์ จงเหมือนหยก       2. รางวัลที่ 2 ระดับชั้น ประถมศึกษาตอนปลายทุนการศึกษา 800 บาท พร้อมเกียรติบัตร เด็กหญิงณัฏฐาทิพย์ อนุราช ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 ทางโรงเรียนอัมพรไพศาลมอบทุนการศึกษาให้อีก 800 บาท ครูผู้เตรียมความพร้อม ครูวาทินี จิระพินทุ

Continue reading


การแข่งขันศิลปหัตถกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับประถม

การแข่งขันศิลปหัตถกรรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับประถม เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ได้รับรางวัลดังนี้ 1. รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับชั้น ประถมศึกษาตอนต้น เด็กหญิงศรัณย์รัตน์ กำจรวิริยะวณิช ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 /1 ทางโรงเรียนอัมพรไพศาลมอบทุนการศึกษาให้ 800 บาท ครูผู้เตรียมความพร้อม ครูพัชรินทร์ จงเหมือนหยก     2. รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับชั้น ประถมศึกษาตอนปลาย เด็กหญิงรุ่งรวี จำปีทอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 / 1 ทางโรงเรียนอัมพรไพศาลมอบทุนการศึกษาให้ 800 บาท ครูผู้เตรียมความพร้อม ครูอารีย์ จันทร์ผ่อง   3. รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling)ระดับชั้น ประถมศึกษาตอนปลาย […]

Continue reading


แข่งขันสอบวัดผลภาษาอังกฤษกับบริษัท ไดเน็ต อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ผลการแข่งขันสอบวัดผลภาษาอังกฤษกับบริษัท ไดเน็ต อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (DynEd International Co.,Ltd) ตามมาตรฐาน CEFR เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2560 ณ ลานอเนกประสงค์ศูนย์การค้า The Mall บางกะปิ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ผู้ขนะเลิศ รางวัลที่ 1 ด.ญ. บัณฑิตา อ่องละออ ม.3/1 ได้รับ Notebook Lenovo 1 เครื่อง พร้อม license และทางโรงเรียนได้ license 10 ใบ       รองชนะเลิศลำดับที่ 1 ด.ญ. ทยาภา วงศ์วัฒนากูล ม.3/1 ได้รับ Tablet Atec ขนาด 8 นิ้ว […]

Continue reading


ชนะเลิศ จากการเขียนเรียงความในวันแม่แห่งชาติ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการเขียนเรียงความในวันแม่แห่งชาติ ณ โรงพยาบาลกรุงไทย ระดับประถมและมัธยมต้น ด.ญ.ฐานันด์ ฟื้นตน , ด.ญ.มนัสยา รอดอ่อน และ ด.ญ.วรรณษา แก้ววงษา ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัลคนละ2000บาท ทางโรงเรียนมอบให้อีก คนละ 1000 บาท  

Continue reading


เกมคอมพิวเตอร์ Number Boxes

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ด.ช.รัฐภูมิ ฉางทรัพย์ และ ด.ช.หิรัณญ์พฤกษ์ เสามั่น ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จากการแข่งขัน เกมคอมพิวเตอร์ Number Boxes พร้อมเงินรางวัล 400 บาท ทางโรงเรียนมอบให้อีก คนละ 400 บาท

Continue reading


ชนะเลิศการเข้าร่วมการแข่งขันLa France en defile Popular Vote

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาฝรั่งเศส) ได้เข้าร่วมการแข่งขัน La France en defile Popular Vote 2017 วันที่ 23 สิงหาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต ผลการแข่งขัน น.ส.ปุณยวีร์ นาครัฐเศรษฎ์ และ น.ส.พิมพิชา พรหมวาส ม.6แผน3 ได้รับรางวัลชนะเลิศ “Best popularity” ได้ถ้วยรางวัล และ เกียรติบัตรโรงเรียนอัมพรไพศาล

Continue reading


กิจกรรม”วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ”

กิจกรรม”วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ” เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย

Continue reading


แจ้งผลการแข่งขัน FINA WORLD CHAMPIONSHIP 2017

น.ส.สุดที่รัก วัชรบุศราคำ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6แผน1 โรงเรียนอัมพรไพศาล เป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำ FINA WORLD CHAMPIONSHIP 2017 ณ เมืองบูดาเปส ประเทศฮังการี เป็นรายการระดับโลก มีนักกีฬาว่ายน้ำจากทั่วโลกเข้าร่วมแข่งขันเพื่อคัดตัวเข้าร่วมการแข่งขัน Olympic 2020 ที่ประเทศญี่ปุ่น ผลการแข่งขัน มีดังนี้ – ท่าฟรีสไตล์ 400 เมตร ได้อันดับที่ 32 ของโลก – ท่าฟรีสไตล์ 800 เมตร ได้อันดับที่ 36 ของโลก

Continue reading


กิจกรรม Eat Out 2017

อาจารย์ใหญ่และคุณครูหมวดภาษาต่างประเทศ พานักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 ไปรับประทานอาหารกลางวัน แบบ Sit-Down Dinner ที่ห้อง Grand Hall1 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ จุดประสงค์เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้อุปกรณ์ในการรับประทานแบบตะวันตกได้อย่างถูกต้องและมั่นใจ ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่นักเรียนในอนาคต

Continue reading