ชนะเลิศการแข่งขัน(Digital Art Painting) งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2560 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผลการแข่งขันวาดภาพระบายสีด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Digital Art Painting) วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2560 งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2560 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐมดังนี้
1. รางวัลที่ 1 ระดับชั้น ประถมศึกษาตอนต้นทุนการศึกษา 1000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศและเกียรติบัตร
เด็กชายพรรษโมกข์ ขาวบริสุทธิ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1
ทางโรงเรียนอัมพรไพศาลมอบทุนการศึกษาให้อีก 800 บาท
ครูผู้เตรียมความพร้อม ครูพัชรินทร์ จงเหมือนหยก

 

 

 

2. รางวัลที่ 2 ระดับชั้น ประถมศึกษาตอนปลายทุนการศึกษา 800 บาท พร้อมเกียรติบัตร
เด็กหญิงณัฏฐาทิพย์ อนุราช ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
ทางโรงเรียนอัมพรไพศาลมอบทุนการศึกษาให้อีก 800 บาท
ครูผู้เตรียมความพร้อม ครูวาทินี จิระพินทุ