โครงการอบรมมารยาทและวิธีการรับประทานอาหารแบบตะวันตก ณ.สถาบัน วาแตล (VATEL) มหาวิทยาลัยศิลปากร

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาฝรั่งเศส) ได้เข้าร่วมโครงการอบรมมารยาทและวิธีการรับประทานอาหารแบบตะวันตก ณ.สถาบัน วาแตล (VATEL) มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อวันพุธที่ 6 กันยายน 2560 โดยมี อาจารย์ อัจจิมาวรรณ บูรณะสัมฤทธิ และคุณครู นักเรียนชั้น ม.4แผน3 ม.5แผน3 ม.6แผน3 จำนวน 53 คน ร่วมการอบรมในครั้งนี้ จุดประสงค์ เพื่อให้นักเรียนสามารถใช้อุปกรณ์ และเรียนรู้มารยาทในการรับประทานอาหารแบบตะวันตกได้อย่างถูกวิธีเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ และมารยาทในการเข้าสังคม ซึ่งเป็นประโยชน์แก่นักเรียนในอนาคต