การรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561

การรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่1 ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2561 เป็นต้นไป ทุกวัน ยกเว้นวันอาทิตย์ วันจันทร์ – วันศุกร์เวลา 07.00 – 15.00 น. และวันเสาร์เวลา 8.30 – 12.00 น. ติดต่อที่กองกลางโรงเรียนอัมพรไพศาล สอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์ 02583 7174 และ 025837158

Continue reading


ป.5ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนบ้านบางพลับ และค่ายบางกุ้ง

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนบ้านบางพลับ และค่ายบางกุ้ง จ.สมุทรสงคราม วันที่ 21 ธันวาคม 2560

Continue reading


ป.4ทัศนศึกษา การปั้นโอ่ง ที่โรงงานปั้นโอ่งรัตนโกสินทร์ ชมหนังใหญ่ที่วัดขนอน ศึกษาธรณีวิทยาที่อุทยานหินเขางู

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ไปทัศนศึกษา การปั้นโอ่ง ที่โรงงานปั้นโอ่งรัตนโกสินทร์ ชมหนังใหญ่ที่วัดขนอน ศึกษาธรณีวิทยาที่อุทยานหินเขางู จ.ราชบุรี วันที่ 20 ธันวาคม 2560

Continue reading


ป.3ทัศนศึกษาองค์พระปฐมเจดีย์ วู้ดแลนด์เมืองไม้ ตลาดน้ำดอนหวาย

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ไปทัศนศึกษาองค์พระปฐมเจดีย์ วู้ดแลนด์เมืองไม้ ตลาดน้ำดอนหวาย วันที่ 19 ธันวาคม 2560

Continue reading


ป.2ทัศนศึกษาที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ไปทัศนศึกษาที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ธรณีวิทยาเฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560

Continue reading


กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ได้รับรางวัลเกียรติบัตร ระดับต่างๆดังนี้

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่าง วันที่ 1 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560 [ รายการระดับประถมศึกษา ] 1. การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 ได้รับรางวัลเกียรติบัตร ระดับ เหรียญทองแดง (65 คะแนน)  นักเรียนที่เข้าแข่งขัน 1. เด็กชายพรรษโมกข์ ขาวบริสุทธิ์ 2. เด็กหญิงเธียรดา วงษ์เงิน ครูผู้ควบคุม นางสาวพัชรินทร์ จงเหมือนหยก 2. การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 ได้รับรางวัลเกียรติบัตร ระดับ เหรียญทอง (80.67 คะแนน) นักเรียนที่เข้าแข่งขัน 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร น้อยสุข 2. เด็กหญิงณัฏฐาทิพย์ อนุราช ครูผู้ควบคุม 1. […]

Continue reading


กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้รับรางวัลเกียรติบัตร ระดับต่างๆดังนี้

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่าง วันที่ 1 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560   [ รายการระดับมัธยมศึกษา ] 1.การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 ได้รับรางวัลเกียรติบัตร ระดับ เหรียญทองแดง (65.6 คะแนน)  นักเรียนที่เข้าแข่งขัน เด็กหญิงอภิญญา จันทร์ตั้งสี ครูผู้ควบคุม นางสาวกัญญาวีร์ เขียนประเสริฐ 2.การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 ได้รับรางวัลเกียรติบัตร ระดับ เหรียญทอง (90.8 คะแนน) ชนะเลิศ นักเรียนที่เข้าแข่งขัน นางสาวฑิติยา ศรีกล่ำ ครูผู้ควบคุม นางมุกดา พงษ์งามเกียรติ 3.การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 […]

Continue reading


กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้รับรางวัลเกียรติบัตร ระดับต่างๆดังนี้

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่าง วันที่ 1 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560   [ รายการระดับประถมศึกษา ] 1. การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 ได้รับรางวัลเกียรติบัตร ระดับ เหรียญทอง (96 คะแนน) รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ นักเรียนที่เข้าแข่งขัน เด็กหญิงณัฏฐาทิพย์ อนุราช ครูผู้ควบคุม นางสาวจินตนา ชีวะพฤกษ์ 2. การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 ได้รับรางวัลเกียรติบัตร ระดับ เหรียญทอง (86.64 คะแนน) นักเรียนที่เข้าแข่งขัน 1. เด็กหญิงกมลชนก อ้นตระการ 2. เด็กหญิงดิษญา บุญชื่น ครูผู้ควบคุม นางสายทอง เดชประแดง   […]

Continue reading


กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯได้รับรางวัลเกียรติบัตร ระดับต่างๆดังนี้

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่าง วันที่ 1 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560 [ รายการระดับประถมศึกษา ] 1.การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 ได้รับรางวัลเกียรติบัตร ระดับ เหรียญเงิน (79 คะแนน)  นักเรียนที่เข้าแข่งขัน 1. เด็กหญิงจิดาภา บุญมี 2. เด็กหญิงญาษาณิน ริทธิฤชัย 3. เด็กหญิงณฐมน ชาติเชยแดง 4. เด็กหญิงพิชชาภา เสงี่ยมลักษณ์ 5. เด็กหญิงภัทรแพรทิพย์ ไทยบุญเรือง ครูผู้ควบคุม นางลีวรรณ มีเสียง 2.การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 ได้รับรางวัลเกียรติบัตร ระดับ เหรียญทอง (83 คะแนน) นักเรียนที่เข้าแข่งขัน 1. เด็กหญิงคัคนานต์ […]

Continue reading


กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัลเกียรติบัตร ระดับต่างๆดังนี้

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่าง วันที่ 1 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560 [ รายการระดับประถมศึกษา ] 1. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 ได้รับรางวัลเกียรติบัตร ระดับ เหรียญทองแดง (62 คะแนน)  นักเรียนที่เข้าแข่งขัน 1. เด็กชายกันตพงศ์ ทุ่มขนอน 2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก วิษณุนรานนท์ 3. เด็กหญิงรุ่งรวี จำปีทอง ครูผู้ควบคุม นางอุไร สุทธิเสริม     [ รายการระดับมัธยมศึกษา ] 1. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 ได้รับรางวัลเกียรติบัตร ระดับ เหรียญทองแดง (67.6 คะแนน) นักเรียนที่เข้าแข่งขัน […]

Continue reading