กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ได้รับรางวัลเกียรติบัตร ระดับต่างๆดังนี้

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่าง วันที่ 1 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560

[ รายการระดับประถมศึกษา ]

1. การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 ได้รับรางวัลเกียรติบัตร ระดับ เหรียญทองแดง (65 คะแนน) 
นักเรียนที่เข้าแข่งขัน
1. เด็กชายพรรษโมกข์ ขาวบริสุทธิ์
2. เด็กหญิงเธียรดา วงษ์เงิน
ครูผู้ควบคุม
นางสาวพัชรินทร์ จงเหมือนหยก

2. การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 ได้รับรางวัลเกียรติบัตร ระดับ เหรียญทอง (80.67 คะแนน)
นักเรียนที่เข้าแข่งขัน
1. เด็กหญิงกัญญาพัชร น้อยสุข
2. เด็กหญิงณัฏฐาทิพย์ อนุราช
ครูผู้ควบคุม
1. นางสาววาทินี จิระพินทุ
2. นางสาวแพรวพรรณ ศรีภาเพ็ชร

3. การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 ได้รับรางวัลเกียรติบัตร ระดับ เหรียญทองแดง (61คะแนน)
นักเรียนที่เข้าแข่งขัน
1. เด็กหญิงณัฏฐวรรณ หมอกน้อย
2. เด็กหญิงพัชมณฑ์ หนทอง
ครูผู้ควบคุม
1. นางสาววาทินี จิระพินทุ
2. นางสาวแพรวพรรณ ศรีภาเพ็ชร

[ รายการระดับมัธยมศึกษา ]

1. การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 ได้รับรางวัลเกียรติบัตร ระดับ เหรียญทอง (98 คะแนน) ชนะเลิศ
นักเรียนที่เข้าแข่งขัน
1. เด็กหญิงณิชานันท์ ชนะทะเล
2. เด็กหญิงรุจิรดา รุจิลัญจ์
ครูผู้ควบคุม
นางสาวณิชนันทน์ จันทร์ทอง

2. การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 ได้รับรางวัลเกียรติบัตร ระดับ เหรียญทองแดง (65.25 คะแนน)
นักเรียนที่เข้าแข่งขัน
1. เด็กหญิงนัทธมน เสริมสุวิทยวงศ์
2. เด็กหญิงวาดฟ้า ลักษนะสุต
ครูผู้ควบคุม
นางสาวณิชนันทน์ จันทร์ทอง

3. การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 ได้รับรางวัลเกียรติบัตร ระดับ เหรียญเงิน (77คะแนน)
นักเรียนที่เข้าแข่งขัน
1. นางสาวปริณดา พันธุ์วา
2. นางสาววรนุช บุญประเสริฐ
ครูผู้ควบคุม
นางสาวณิชนันทน์ จันทร์ทอง

4. การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6ได้รับรางวัลเกียรติบัตร ระดับ เหรียญทอง (82.62คะแนน)
นักเรียนที่เข้าแข่งขัน
1. นางสาวธิษณา คงชาตรี
2. นางสาวนนทินี พงษ์สว่าง
3. นางสาวษุภรัษมิ์ ชาวโพธิ์สระ
ครูผู้ควบคุม
นางสาววชิราภรณ์ สายดวง

5. การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6ได้รับรางวัลเกียรติบัตร ระดับ เหรียญทอง (84.8คะแนน)
นักเรียนที่เข้าแข่งขัน
1. นางสาวกรกมล บานแย้ม
2. นางสาวนพรัตน์ ทองชาติ
3. นางสาวสุภาภรณ์ ศรีเตชะ
ครูผู้ควบคุม
นางสาววชิราภรณ์ สายดวง