กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้รับรางวัลเกียรติบัตร ระดับต่างๆดังนี้

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่าง วันที่ 1 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560

 

[ รายการระดับมัธยมศึกษา ]

1.การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 ได้รับรางวัลเกียรติบัตร ระดับ เหรียญทองแดง (65.6 คะแนน) 
นักเรียนที่เข้าแข่งขัน
เด็กหญิงอภิญญา จันทร์ตั้งสี
ครูผู้ควบคุม
นางสาวกัญญาวีร์ เขียนประเสริฐ

2.การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 ได้รับรางวัลเกียรติบัตร ระดับ เหรียญทอง (90.8 คะแนน) ชนะเลิศ
นักเรียนที่เข้าแข่งขัน
นางสาวฑิติยา ศรีกล่ำ
ครูผู้ควบคุม
นางมุกดา พงษ์งามเกียรติ

3.การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 ได้รับรางวัลเกียรติบัตร ระดับ เหรียญเงิน (76.2 คะแนน)
นักเรียนที่เข้าแข่งขัน
เด็กหญิงพิมพ์ชนก ผ่องหิรัญ
ครูผู้ควบคุม
นางสาวกัญญาวีร์ เขียนประเสริฐ

4.การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 ได้รับรางวัลเกียรติบัตร ระดับ เหรียญเงิน (70.4 คะแนน)
นักเรียนที่เข้าแข่งขัน
นางสาวภัทรณิชา กุลกิติบวร
ครูผู้ควบคุม
นางมุกดา พงษ์งามเกียรติ

5.การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 ได้รับรางวัลเกียรติบัตร ระดับ เหรียญทอง (83 คะแนน)
นักเรียนที่เข้าแข่งขัน
เด็กหญิงบัณฑิตา อ่องละออ
ครูผู้ควบคุม
นางสาวกัญญาวีร์ เขียนประเสริฐ

6.การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 ได้รับรางวัลเกียรติบัตร ระดับ เหรียญเงิน (71.01 คะแนน)
นักเรียนที่เข้าแข่งขัน
นางสาวพิมพ์เพ็ญ เก่งเกรียงไกร
ครูผู้ควบคุม
นางสาวขวัญใจ บุญยิ่ง

 

 

7.การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 ได้รับรางวัลเกียรติบัตร ระดับ เหรียญทอง (84.8 คะแนน) ชนะเลิศ
นักเรียนที่เข้าแข่งขัน
1. นางสาวกมลชนก ทิศรัตน์
2. นางสาวจุฑาทิพย์ ณ ลำปาง
3. นางสาวพิรญาณ์ ธนงค์
4. นางสาวอมราพร จรัสนิรัติศัย
5. นางสาวอัญธิกา ตั้นอ้น
ครูผู้ควบคุม
1. นางสาวอัจจิมาวรรณ บูรณะสัมฤทธิ
2. นางสาวศรีสมร ลือเจริญ

8.การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 ได้รับรางวัลเกียรติบัตร ระดับ เหรียญทอง (88 คะแนน) รองชนะเลิศอันดับที่ 2
นักเรียนที่เข้าแข่งขัน
1. นางสาวชิสา เชื้อผู้ดี
2. นางสาวปโยพร หวังชม
3. นางสาวสวรส อ่อนน้อม
4. นางสาวสุพิชชา เอี่ยมเข่ง
5. นางสาวอภิวรรณ จันทร์ตั้งสี
ครูผู้ควบคุม
นางอรพินธ์ กังสรานุวัฒน์

 

9.การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 ได้รับรางวัลเกียรติบัตร ระดับ เหรียญทอง (80 คะแนน) ชนะเลิศ
นักเรียนที่เข้าแข่งขัน
1. นางสาวพิมพ์จุฑา ไตรวสุสกุล
2. นางสาวพิมพ์ชนก กาญจนานุสนธิ
3. นางสาวศุภาพิชญ์ มงคลสง่า
4. นางสาวสุจิตตรา สังกาชาติ
5. นางสาวอัญพัชร์ ฟักสุขจิตต์
ครูผู้ควบคุม
นางสาววลัยทิพย์ ธนศกิตติภูมิ

10.การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 ได้รับรางวัลเกียรติบัตร ระดับ เหรียญทอง (80 คะแนน) ชนะเลิศ
นักเรียนที่เข้าแข่งขัน
1. นางสาวพรหมพร โพธิ์งาม
2. นางสาวอันนา จักรเพ็ชรวรญาณ
ครูผู้ควบคุม
นางสาววลัยทิพย์ ธนศกิตติภูมิ