กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ได้รับรางวัลเกียรติบัตร ระดับต่างๆดังนี้

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่าง วันที่ 1 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560

 

[ รายการระดับประถมศึกษา ]

1. การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 ได้รับรางวัลเกียรติบัตร ระดับ เหรียญทอง (96 คะแนน) รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
นักเรียนที่เข้าแข่งขัน
เด็กหญิงณัฏฐาทิพย์ อนุราช
ครูผู้ควบคุม
นางสาวจินตนา ชีวะพฤกษ์

2. การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 ได้รับรางวัลเกียรติบัตร ระดับ เหรียญทอง (86.64 คะแนน)
นักเรียนที่เข้าแข่งขัน
1. เด็กหญิงกมลชนก อ้นตระการ
2. เด็กหญิงดิษญา บุญชื่น
ครูผู้ควบคุม
นางสายทอง เดชประแดง

 

[ รายการระดับมัธยมศึกษา ]

1. การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 ได้รับรางวัลเกียรติบัตร ระดับ เหรียญเงิน (73 คะแนน)
นักเรียนที่เข้าแข่งขัน
นางสาวพิมพ์ลภัส ผอบทอง
ครูผู้ควบคุม
นางอนงค์ กฤษณประพันธ์

2. การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 ได้รับรางวัลเกียรติบัตร ระดับ เหรียญเงิน (75 คะแนน)
นักเรียนที่เข้าแข่งขัน
นางสาวณัฐฏชุภา เฉลิมฤทธิ์ธนิน
ครูผู้ควบคุม
นางอนงค์ กฤษณประพันธ์

3. การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 ได้รับรางวัลเกียรติบัตร ระดับ เหรียญเงิน (75 คะแนน)
นักเรียนที่เข้าแข่งขัน
นางสาวอภิชญา บัวขาว
ครูผู้ควบคุม
นางอนงค์ กฤษณประพันธ์

 

4. การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 ได้รับรางวัลเกียรติบัตร ระดับ เหรียญทอง (86 คะแนน) รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
นักเรียนที่เข้าแข่งขัน
1. นางสาวกัญจน์กุนทร วรธรรมธยาน์
2. นางสาวณิชาภัทร สิงหไพศาล
3. นางสาวนลินดา กิตติชานันท์
4. นางสาวนันทพร อ่อนใจ
5. นางสาวบัวชมพู อุตเดช
6. นางสาวปุญญิศา ผ่องใส
7. นางสาวพานิภัค บุตรแพง
8. นางสาวพีรดา ศรีจันจรา
9. นางสาวพุทธิดา แสนกล้า
10. นางสาวภรภัค เริงมิตร
11. นางสาวรัตนาภรณ์ กลิ่นขจร
12. นางสาววาสนา แสนสวาท
13. นางสาวศิโรรัตน์ วนาสุวรรณกุล
14. นางสาวอรญา แจ้งประจักษ์
15. นางสาวอริสรา ทัพมงคล
16. นางสาวเพ็ญสุกิจ อุไรวิชัยกุล
ครูผู้ควบคุม
นางจิราภรณ์ สุวรรณวนิช