กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ได้รับรางวัลเกียรติบัตร ระดับต่างๆดังนี้

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่าง วันที่ 1 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560

[ รายการระดับประถมศึกษา ]

1. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 ได้รับรางวัลเกียรติบัตร ระดับ เหรียญทองแดง (62 คะแนน) 
นักเรียนที่เข้าแข่งขัน
1. เด็กชายกันตพงศ์ ทุ่มขนอน
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก วิษณุนรานนท์
3. เด็กหญิงรุ่งรวี จำปีทอง
ครูผู้ควบคุม
นางอุไร สุทธิเสริม

 

 

[ รายการระดับมัธยมศึกษา ]

1. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 ได้รับรางวัลเกียรติบัตร ระดับ เหรียญทองแดง (67.6 คะแนน)
นักเรียนที่เข้าแข่งขัน
1. เด็กหญิงทรรศชนก ดิษทับ
2. เด็กหญิงฟ้าประทาน รอบรู้
3. เด็กหญิงวรัชญา นุชเนื่อง
ครูผู้ควบคุม
นางสาวสิริมาส เกตุแก้ว

2. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 ได้รับรางวัลเกียรติบัตร ระดับ เหรียญทอง (81.4 คะแนน)
นักเรียนที่เข้าแข่งขัน
1. นางสาวณัฐมน เนตรระกาศ
2. นางสาวนภัส มุกดาพัฒนากุล
3. นางสาวภคินี ศิริสุขโภคา
ครูผู้ควบคุม
นายวิรัติ กำโชคพานิช

3. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 ได้รับรางวัลเกียรติบัตร ระดับ เหรียญทอง (81.6 คะแนน)
นักเรียนที่เข้าแข่งขัน
1. เด็กหญิงภควดี ขัดเครือ
2. เด็กหญิงลภัทรดา ศรีปราชญ์
3. เด็กหญิงศุภรดา ศิริวังโส
ครูผู้ควบคุม
นางสาวสิริมาส เกตุแก้ว

4. การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 ได้รับรางวัลเกียรติบัตร ระดับ เหรียญทองแดง (68.25 คะแนน)
นักเรียนที่เข้าแข่งขัน
1. เด็กหญิงพรสุรีย์ กระจ่างศรี
2. เด็กหญิงร้อยแก้ว ศิริวัฒน์
3. เด็กหญิงแพรวขวัญ วันดี
ครูผู้ควบคุม
1. นางสาวสิริมาส เกตุแก้ว
2. นางเยาวลักษณ์ บุญเจริญ

5. การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 ได้รับรางวัลเกียรติบัตร ระดับ เหรียญทองแดง (66.6 คะแนน)
นักเรียนที่เข้าแข่งขัน
1. นางสาวชยามร ชาวิลัย
2. นางสาวพันแสง รอบรู้
3. นางสาวอัจฉรีย์ เหงี่ยมประยูร
ครูผู้ควบคุม
นายวิรัติ กำโชคพานิช