กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯได้รับรางวัลเกียรติบัตร ระดับต่างๆดังนี้

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่าง วันที่ 1 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560

[ รายการระดับประถมศึกษา ]

1.การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 ได้รับรางวัลเกียรติบัตร ระดับ เหรียญเงิน (79 คะแนน) 
นักเรียนที่เข้าแข่งขัน
1. เด็กหญิงจิดาภา บุญมี
2. เด็กหญิงญาษาณิน ริทธิฤชัย
3. เด็กหญิงณฐมน ชาติเชยแดง
4. เด็กหญิงพิชชาภา เสงี่ยมลักษณ์
5. เด็กหญิงภัทรแพรทิพย์ ไทยบุญเรือง
ครูผู้ควบคุม
นางลีวรรณ มีเสียง

2.การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 ได้รับรางวัลเกียรติบัตร ระดับ เหรียญทอง (83 คะแนน)
นักเรียนที่เข้าแข่งขัน
1. เด็กหญิงคัคนานต์ หอมนาน
2. เด็กหญิงชลทิชา สิทธานุรักษ์
3. เด็กหญิงนาถนรี สมุทรเสน
4. เด็กหญิงปาลิตา แผนสง่า
5. เด็กหญิงวิชญา พ้นภัย
ครูผู้ควบคุม
นางนิษฐ์ชภัค พันธ์ชูกลางโอภาส

3.การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 ได้รับรางวัลเกียรติบัตร ระดับ เหรียญทอง (89.2 คะแนน)
นักเรียนที่เข้าแข่งขัน
เด็กหญิงกุลธาดา ดวงจำปา
ครูผู้ควบคุม
นางสาวจิณศิณี บุญทวี

4.การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 ได้รับรางวัลเกียรติบัตร ระดับ เหรียญทอง (86.4 คะแนน)
นักเรียนที่เข้าแข่งขัน
เด็กหญิงอิซซาเบล อมารี ไฟนซิลเวอร์
ครูผู้ควบคุม
นางสาวจิณศิณี บุญทวี

5.การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 ได้รับรางวัลเกียรติบัตร ระดับ เหรียญทอง (89.4 คะแนน)
นักเรียนที่เข้าแข่งขัน
1. เด็กหญิงฐาวรี มีธรรม
2. เด็กชายณัชนพงศ์ พันธุวัฒนา
ครูผู้ควบคุม
นางสาวจิณศิณี บุญทวี

6.การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 ได้รับรางวัลเกียรติบัตร ระดับ เหรียญทอง (94 คะแนน) ชนะเลิศ
นักเรียนที่เข้าแข่งขัน
1. เด็กชายหิรัณญ์พฤกษ์ เสามั่น
2. เด็กหญิงเขมจิรา บุญมี
ครูผู้ควบคุม
นางสาวจิณศิณี บุญทวี

 

[ รายการระดับมัธยม ]

1.การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 ได้รับรางวัลเกียรติบัตร ระดับ เหรียญเงิน (79 คะแนน)
นักเรียนที่เข้าแข่งขัน
1. เด็กหญิงจิราภา พรมมา
2. เด็กหญิงทิพย์สิริ มณีกาบ
3. เด็กหญิงปนัดดา วิชามาก
4. เด็กหญิงพรสุรีย์ กระจ่างศรี
5. เด็กหญิงสุภัทรา กวีวงษ์พิพัฒน์
ครูผู้ควบคุม
1. นางสาวจริยา ปิ่นมี
2. นางอ้อมจิตร กลัดทอง

2.การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 ได้รับรางวัลเกียรติบัตร ระดับ เหรียญเงิน (73 คะแนน)
นักเรียนที่เข้าแข่งขัน
นางสาวมณฑิตา กิจสาลี
ครูผู้ควบคุม
นางสาวบุษราคัม จำปา

3.การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 ได้รับรางวัลเกียรติบัตร ระดับ เหรียญเงิน (73.33 คะแนน)
นักเรียนที่เข้าแข่งขัน
1. เด็กหญิงฐิติพร กระจายศรี
2. เด็กหญิงธมนธรณ์ ธนธรรมจิรสิริ
ครูผู้ควบคุม
นางสาวจิณศิณี บุญทวี

4.การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 ได้รับรางวัลเกียรติบัตร ระดับ เหรียญเงิน (75.33 คะแนน)
นักเรียนที่เข้าแข่งขัน
1. นางสาวกัญญาณัฐ ชื่นบาน
2. นางสาวปิยะธิดา ยิ้มอ่อน
ครูผู้ควบคุม
นางสาวจิณศิณี บุญทวี

5.การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 ได้รับรางวัลเกียรติบัตร ระดับ เหรียญทอง (81 คะแนน)
นักเรียนที่เข้าแข่งขัน
1. เด็กหญิงชณัฐฏา สมบัติทยานนท์
2. นางสาวชรินรัตน์ สวยแสง
3. นางสาวญาณิศา โคตรชุม
4. นางสาวปิยธิดา อุ่นใจดี
5. เด็กหญิงพริ้งพรรณถดา พิกุลทอง
6. เด็กหญิงพิไลพร ขัติยะ
7. นางสาววรนุช บุญประเสริฐ
8. เด็กหญิงสุกฤตา บริบูรณ์พานิช
9. เด็กหญิงอธิชา ผึ่งผาย
10. เด็กหญิงอัญชิษฐา พรหมบำรุง
ครูผู้ควบคุม
1. นางอภิญญา อุบลเพ็ง
2. นางกนกพร บุญแสง
3. นางทัศนีย์ พรมมา