กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับสมาคมผู้ประกอบการวิชาชีพบริหารการศึกษาเอกชนนนทบุรี 13-14 มกราคม 2561

1. การแข่งขันคิดเลขเร็ว
ด.ญ.พลอยปภัส บุญญาพุฒิเศรษฐ์ ประถมศึกษาปีที่ 1-3
รางวัลระดับเหรียญทองแดง 
ครูผู้เตรียมความพร้อม ครูฉัตรแก้ว ปิงมะโน

2. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
ด.ช.รัชชานนท์ สุทธิมานะกิจ ประถมศึกษาปีที่ 1-3
รางวัลระดับเหรียญเงิน
ครูผู้เตรียมความพร้อม ครูฉัตรแก้ว ปิงมะโน

3. การแข่งขันคณิตคิดเร็ว
ด.ช.ภูวิช เพ็ชรจินดา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
รางวัลระดับเหรียญเงิน
ครูผู้เตรียมความพร้อม ครูภายูร ศรีบุญขำ

4. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
ด.ช.สุภเวช รอดสมิง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
รางวัลระดับเหรียญทองแดง
ครูผู้เตรียมความพร้อม ครูภายูร ศรีบุญขำ

5. การแข่งขันคณิตคิดเร็ว
ด.ญ.ร้อยแก้ว ศิริวัฒน์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
รางวัลระดับเหรียญทอง
ครูผู้เตรียมความพร้อม ครูธราวัลย์ พึ่งสุวรรณ

6. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์
ด.ญ.ชลทิชา ปิยะธรรมกุล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
รางวัลระดับเหรียญเงิน
ครูผู้เตรียมความพร้อม ครูธราวัลย์ พึ่งสุวรรณ

————————————————

ผลการแข่งขันทางวิชาการ คณิตศาสตร์ระดับนานาชาติ พ.ศ. 2561
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
โครงการพัฒนาคุณภาพสู่สากล โดยสำนักพัฒนาวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ.
International Mathmatics and Science Olympiad ( IMSO )

1. เด็กหญิงสุนิภา บูรณะสัมฤทธิ รางวัลเหรียญทอง
2. เด็กหญิงชลทิชา ปิยะธรรมกุล รางวัลเหรียญเงิน
3. เด็กหญิงทยาภา วงศ์วัฒนากูล รางวัลเหรียญเงิน
4. นางสาวกชกร เกตุแก้ว รางวัลเหรียญทองแดง
5. เด็กหญิงโชติกา กิจสุขเจริญ รางวัลเหรียญทองแดง
6. เด็กหญิงสรวีย์ มากระดี รางวัลเหรียญทองแดง

ครูผู้เตรียมความพร้อม ครูธราวัลย์ พึ่งสุวรรณ