กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับสมาคมผู้ประกอบการวิชาชีพบริหารการศึกษาเอกชนนนทบุรี 13-14 มกราคม 2561


1. การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย
ด.ญ.ศรัณย์รัตน์ กำจรวิริยะวณิช ประถมศึกษาปีที่ 1-3
รางวัลระดับเหรียญเงิน
ครูผู้เตรียมความพร้อม ครูฉัตรแก้ว ปิงมะโน 
ด.ญ.วิภาณีย์ เพ็ญแสงธนานนท์ ประถมศึกษาปีที่ 4-6
รางวัลระดับเหรียญเงิน
ครูผู้เตรียมความพร้อม ครูสุสิดา ประสพทรัพย์
ด.ญ.ชญาดา ผ่องแผ้ว มัธยมศึกษาปีที่ 1-3
รางวัลระดับเหรียญทองอันดับ 2
ครูผู้เตรียมความพร้อม ครูปพิชญา อ่อนใจ

2. การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ
ด.ญ.พริสร เพิ่มหิรัญ ประถมศึกษาปีที่ 1-3
รางวัลระดับเหรียญเงิน
ครูผู้เตรียมความพร้อม ครูรัชฎาวรรณ สายสุนทร
ด.ญ.นาภนรี สมุทรเสน ประถมศึกษาปีที่ 4-6
รางวัลระดับเหรียญทองแดง
ครูผู้เตรียมความพร้อม ครูเจียมจิตต์ จันทร์เผ่าแสง
น.ส.ปนัดดา วิชามาก มัธยมศึกษาปีที่ 1-3
รางวัลระดับเหรียญทองอันดับ 1
ครูผู้เตรียมความพร้อม ครูปพิชญา อ่อนใจ

3. การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ
ด.ญ.จารุภา นัยบุตร ประถมศึกษาปีที่ 4-6
รางวัลระดับเหรียญทอง ครูผู้เตรียมความพร้อม
ครูเจียมจิตต์ จันทร์เผ่าแสง
ด.ญ.ฐานันด์ ฟื้นตน มัธยมศึกษาปีที่ 1-3
รางวัลระดับเหรียญเงิน
ครูผู้เตรียมความพร้อม ครูพูลสุข กุลรุ่งโรจน์

4. การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก
ด.ญ.ณิชา ดิสสระ
ด.ญ.นรมน ดิษเจริญ
ด.ญ.กัญญาพัชร์ อยู่สุข ประถมศึกษาปีที่ 4-6
รางวัลระดับเหรียญทอง
ครูผู้เตรียมความพร้อม ครูเจียมจิตต์ จันทร์เผ่าแสง
ด.ญ.นุชวรา เชื้อสุวรรณ
ด.ญ.ชนิกานต์ แหนมเชย
ด.ญ.รุ่งตะวัน สำเนากลาง มัธยมศึกษาปีที่ 1-3
รางวัลระดับเหรียญทองแดง
ครูผู้เตรียมความพร้อม ครูพูลสุข กุลรุ่งโรจน์