“ระดับปฐมวัย”

มหกรรมการศึกษาเอกชนนนทบุรี ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่13-14 มกราคม 2561 “ระดับปฐมวัย” โรงเรียนอัมพรไพศาล ผลการแข่งขันดังนี้

1. การแข่งขันเล่านิทานประกอบสื่อ
เด็กหญิงสราลียา จิตสาระอาภรณ์ นักเรียนชั้นอนุบาล 3/1
ได้รับรางวัลเหรียญทอง
ครูผู้เตรียมความพร้อม ครูบุษบา รัตนบุรี

2. การแข่งขันวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน
เด็กชายกรวิชญ์ มิ่งมิตวัน นักเรียนชั้นอนุบาล 3/1
ได้รับรางวัลเหรียญทอง
ครูผู้เตรียมความพร้อม ครูประไพศรี นำพัก

3. การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ
เด็กหญิงปวริศา จงเหมือนหยก นักเรียนชั้นอนุบาล 3/1
ได้รับรางวัลเหรียญทอง
ครูผู้เตรียมความพร้อม ครูณชวฤน พลอยขาว, ครูพัชรินทร์ จงเหมือนหยก

4. การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ระดับปฐมวัย
เด็กหญิงซัลมา จึงศรีจันทร์ นักเรียนชั้นอนุบาล 3/3
ได้รับรางวัลเหรียญทอง
ครูผู้เตรียมความพร้อมครูสุมาพร กิ่งมะลิ

5. การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ระดับป.1 – ป.3
เด็กหญิงเกษต์พิชชา สุทธิประภา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2
ได้รับรางวัลเหรียญทอง
ครูผู้เตรียมความพร้อมครูสุมาพร กิ่งมะลิ

6. การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการฉีกตัดปะ ประเภททีม
เด็กหญิงปวิชญา พรมดี นักเรียนชั้นอนุบาล 3/1
เด็กหญิงณัฐธิดา คำสีทา นักเรียนชั้นอนุบาล 3/1
เด็กหญิงปรียาวดี แก้วดี นักเรียนชั้นอนุบาล 3/2
ได้รับรางวัลเหรียญทอง
ครูผู้เตรียมความพร้อมครูสายพิณ คุ้มวณิชย์, ครูอิสรา น้ำสมบูรณ์

7. การแข่งขันวิทยาศาสตร์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ประเภททีม
เด็กหญิงนันท์นภัส บุญครอง นักเรียนชั้นอนุบาล 3/1
เด็กชายชลนที ปรีชาสุนทร นักเรียนชั้นอนุบาล 3/1
เด็กชายปุณณ์พฤกษ์ แก่นแสง นักเรียนชั้นอนุบาล 3/1
ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับ2
ครูผู้เตรียมความพร้อมครูสุมาพร กิ่งมะลิ, ครูมาลี สุเครือ

8. การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ประเภททีม
เด็กหญิงภาวนา แสงกระสินธ์ นักเรียนชั้นอนุบาล 3/3
เด็กหญิงสุวพิชชา ยุติธรรม นักเรียนชั้นอนุบาล 3/3
เด็กหญิงนวินดา อุตสาหกิจ นักเรียนชั้นอนุบาล 3/3
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
ครูผู้เตรียมความพร้อมครูจิตรวิมล ยี่ตัน, ครูมีนา ประชาทัย

9. การแข่งขันร้องเพลงพระราชนิพนธ์
เด็กหญิงฟาเซีย ชายมัน นักเรียนชั้นอนุบาล 2/1
ได้เข้าร่วม
ครูผู้เตรียมความพร้อมครูมาลี สุเครือ

10. การแข่งขันจินตลีลา “ สร้างสรรค์สิ่งแวดล้อม ”
1.เด็กหญิงณัฐชยามล ชนนิยม นักเรียนชั้นอนุบาล 3/1
2.เด็กหญิงปวิชญา พรมดี นักเรียนชั้นอนุบาล 3/1
3.เด็กหญิงนันท์นภัส บุญครอง นักเรียนชั้นอนุบาล 3/1
4.เด็กหญิงนาราชา นพคุณ นักเรียนชั้นอนุบาล 3/1
5.เด็กหญิงธัญรดา รัตนธงชัย นักเรียนชั้นอนุบาล 3/2
6.เด็กหญิงณัฏฐมณฑ์ ฤทธิกุล นักเรียนชั้นอนุบาล 3/2
7.เด็กหญิงฐิมากร แก้วสุข นักเรียนชั้นอนุบาล 3/2
8.เด็กหญิงวรัญญา สุขทาพจน์ นักเรียนชั้นอนุบาล 3/2
9.เด็กหญิงพัสวี ไชยสังข์ นักเรียนชั้นอนุบาล 3/3
10.เด็กหญิงธันสิณี อำไพ นักเรียนชั้นอนุบาล 3/3
11.เด็กหญิงภาวนา กระแสสินธ์ นักเรียนชั้นอนุบาล 3/3
12.เด็กหญิงลักษณ์นารา บุญโปร่ง นักเรียนชั้นอนุบาล 3/3
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ครูผู้เตรียมความพร้อม ครูจิราภรณ์ สุวรรณวณิช,
ครูกิ่งแก้ว ตติยวงศ์, ครูสุจิตราดวงแก้ว, ครูนิตา สุดสวาท