กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ณ โรงเรียนองครักษ์ จ. นครนายก

1. ผลการแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (skit) ระดับ ม.4-6 ได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ด้วยคะแนน 98 คะแนน (ได้ไปต่อระดับประเทศ)
นางสาว จุฑาทิพย์ ณ ลำปาง
นางสาว กมลชนก ทิศรัตน์ 
นางสาว พิรญาณ์ ธนงค์
นางสาว อัญธิกา ตั้นอ้น
นางสาว พลอยไพลิน พริ้งสกุล
ครูผู้เตรียมความพร้อม นางสาวอัจจิมาวรรณ บูรณะสัมฤทธิ
นางศิริรัตน์ มีสมบูรณ์

2. ผลการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับ ม.4-6 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ด้วยคะแนน 76.75 คะแนน
นางสาว ฑิติยา ศรีกล่ำ
ครูผู้เตรียมความพร้อม นางมุกดา พงษ์งามเกียรติ

3. ผลการแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ระดับ ม.4-6 ได้รับรางวัลเหรียญทอง ด้วยคะแนน 83.66 คะแนน
นางสาวสุจิตตรา สังกาชาติ
นางสาวพิมพ์จุฑา ไตรวสุสกุล
นางสาวพิมพ์ชนก กาญจนานุสนธิ์
นางสาวศุภาพิชญ์ มงคลสง่า
นางสาวอัญพัชร์ ฟักสุขจิตต์
ครูผู้เตรียมความพร้อม นางสาววลัยทิพย์ ธเนศกิตติภูมิ

———————————————————————-

ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ มหกรรมการศึกษาเอกชน ปีการศึกษา 2560

 

1. การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ประเภทเดี่ยว ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ จ.นนทบุรี
ด.ญ. ณัฐชยา ชายแดน ระดับชั้นป.4-6 ได้รับรางวัลเหรียญทอง
ครูผู้เตรียมความพร้อม ครูอารีย์ จันทร์ผ่อง
ด.ญ. พีรยา สุคนธพันธุ์ระดับ ชั้น ม.1-3 ได้รับรางวัลเหรียญทอง
ครูผู้เตรียมความพร้อม ครูกัญญาวีร์ เขียนประเสริฐ
น.ส. พรวิภัทร์ แสงแก้ว ระดับชั้น ม.4-6 ได้ รับรางวัลเหรียญทอง
ครูผู้เตรียมความพร้อม ครูอุษา อุ่นน้อย

2. การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ที่ ร.ร.บางบัวทองราษฎร์บำรุง
ด.ญ. เกษต์พิชชา สุทธิประภา ระดับชั้นป.1-3 ได้ รับรางวัลเหรียญทอง
ครูผู้เตรียมความพร้อม ครูสุมาพร กิ่งมะลิ
น.ส. ชนิษฐา สุภัตราภรรณ์ และ น.ส. ณัฐวรา พันธุ์วิเชียร ระดับชั้น ม.4-ม.6 ได้ รับรางวัลเหรียญทอง
ครูผู้เตรียมความพร้อม ครูกัญญ์วรา เจนพินิจกุล และ เหล่าซือ Ma Hong Yang