กำหนดวันเปิดเทอมปีการศึกษา 2561

กำหนดวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

วันเสาร์ ที่ 12 พฤษภาคม 2561
– ประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่(ไป-กลับ) เวลา 9.00 น.
– ประชุมนักเรียนประจำใหม่ เวลา 13.30 น.

วันอาทิตย์ ที่ 13 พฤษภาคม 2561
– นักเรียนประจำเก่าเข้าหอ เวลา 9.00 – 16.00 น.

เปิดภาคเรียน วันที่ 14 พฤษภาคม 2561