โครงการทดสอบการแข่งขันวัดความสามารถทางวิชาการคณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
โครงการทดสอบการแข่งขันวัดความสามารถทางวิชาการคณิตศาสตร์
บริษัท ท็อป เทสท์ เซ็นเตอร์ จำกัด 18 กันยายน 2561
จำนวนผู้เข้าแข่งขัน 4,378 คน


ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 
เด็กหญิงธิติกาญจน์ สาระวิบูลย์สุข รางวัลทุนการศึกษา 500 บาท และเกียรติบัตร
อันดับ 1 ของภาคกลาง
อันดับ 6 ของประเทศ
เด็กหญิงนลินรัตน์ จรัสจารุทัศน์ รางวัลเกียรติบัตร
อันดับ 1 ของจังหวัด
อันดับ 2 ของภาคกลาง
อันดับ 9 ของประเทศ
ครูธราวัลย์ พึ่งสุวรรณ ผู้เตรียมความพร้อม