ความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 “อนุบาล”

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2

สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน โรงเรียนอัมพรไพศาล สพป. นนทบุรี เขต 2

1. รายการ”การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย” 
80 คะแนน ได้รับเหรียญทอง อันดับที่ 4
1. เด็กหญิงกัลยรัตน์ สันโดษ
2. เด็กหญิงศุภาวรรณ เจริญประกอบ
3. เด็กหญิงสโรชา สุทธิโสธร
ครูผู้เตรียมความพร้อม
1. นางสาวจตุพร ยังแสนภู
2. นางประไพศรี นำพัก

2. รายการ “การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย”
73 คะแนน ได้รับเหรียญเงิน อันดับที่ 7
1. เด็กหญิงกุลปริยา ผิวอ่อน
2. เด็กหญิงก้องกิดากร จันทร์ปัญญา
3. เด็กหญิงศิราวรรณ สอนแก้ว
ครูผู้เตรียมความพร้อม
1. นางโชติกา ผ่องแผ้ว
2. นางรัชนี คงสีจันทร์