ความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 “ภาษาไทย”

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 และ สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา)

สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน โรงเรียนอัมพรไพศาล สพป. นนทบุรี เขต 2 (ระดับอำเภอ)

1. การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
( 88 คะแนน เหรียญทอง อันดับรองชนะเลิศอันดับที่ 1 )
เด็กหญิงปิยวดี พวงผล
ครูผู้เตรียมความพร้อม : ครูวาสนา เพชรคุ้ม

2. การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6
( 77 คะแนน เหรียญเงิน อันดับ 8 )
เด็กหญิงวิภาณีย์ เพ็ญแสงธนานนท์
ครูผู้เตรียมความพร้อม : ครูเจียมจิตต์ จันทร์เผ่าแสง

3. การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3
( 75 คะแนน เหรียญเงิน อันดับ 4 )
เด็กหญิงฟัยรูซ ชายมัน
ครูผู้เตรียมความพร้อม : ครูวาสนา เพชรคุ้ม

4. การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6
( 77 คะแนน เหรียญเงิน อันดับ รองชนะเลิศอันดับที่ 1 )
เด็กหญิงสุพิชญา ชำนาญกิต
ครูผู้เตรียมความพร้อม : ครูเจียมจิตต์ จันทร์เผ่าแสง

5. การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3
( 71 คะแนน เหรียญเงิน อันดับ 11 )
เด็กหญิงฐานิษฐ์ตา นิโรจน์ธัญญากร
ครูผู้เตรียมความพร้อม : ครูวาสนา เพชรคุ้ม

6. การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6
( 84 คะแนน เหรียญทอง อันดับ รองชนะเลิศอันดับที่ 2 )
เด็กหญิงพิมพ์นารา เชื้อสุวรรณ
ครูผู้เตรียมความพร้อม : ครูเจียมจิตต์ จันทร์เผ่าแสง

7. การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3
( 89 คะแนน เหรียญทอง อันดับ 4 )
เด็กหญิงฐิตารีย์ เกิดปลั่ง
ครูผู้เตรียมความพร้อม : ครูรัชฎาวรรณ สายสุนทร

8. การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
( 80 คะแนน เหรียญทอง อันดับ รองชนะเลิศอันดับที่ 2 )
1. เด็กหญิงภรัณยา เกิดสีดี
2. เด็กชายศุภากร อุบลเพ็ง
ครูผู้เตรียมความพร้อม : ครูเจียมจิตต์ จันทร์เผ่าแสง

_______________________________________________________

สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน โรงเรียนอัมพรไพศาล สพป. นนทบุรี เขต 2 (ระดับเขต)

1. การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3
( 84 คะแนน เหรียญทอง อันดับ 5 )
เด็กหญิงปิยวดี พวงผล
ครูผู้เตรียมความพร้อม : ครูวาสนา เพชรคุ้ม

2. การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6
( 78 คะแนน เหรียญเงิน อันดับ 7 )
เด็กหญิงสุพิชญา ชำนาญกิต
ครูผู้เตรียมความพร้อม : ครูเจียมจิตต์ จันทร์เผ่าแสง

3. การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6
( 65.8 คะแนนเหรียญทองแดง อันดับ 15 )
เด็กหญิงพิมพ์นารา เชื้อสุวรรณ
ครูผู้เตรียมความพร้อม : ครูเจียมจิตต์จันทร์เผ่าแสง

4. การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
( 77 คะแนน เหรียญเงิน อันดับ 11 )
1. เด็กหญิงภรัณยา เกิดสีดี
2. เด็กชายศุภากร อุบลเพ็ง
ครูผู้เตรียมความพร้อม : ครูเจียมจิตต์ จันทร์เผ่าแสง

________________________________________________________

สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอัมพรไพศาล สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา)

1. การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
( 82 คะแนน เหรียญทอง อันดับ รองชนะเลิศอันดับที่ 1 )
เด็กหญิงธิญาดา ข่าขันมะลี
ครูผู้เตรียมความพร้อม : ครูปพิชญา อ่อนใจ

2. การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6
(72.8 คะแนน เหรียญเงิน อันดับ 9 )
นางสาวสิริรักษ์ สุนทรวิภาต
ครูผู้เตรียมความพร้อม : ครูปิยธิดา นิรภัย

3. การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3
( 80.5 คะแนน เหรียญทอง อันดับรองชนะเลิศอันดับที่ 1 )
เด็กหญิงพัทธ์ธีรา สวัสดิ์สาลี
ครูผู้เตรียมความพร้อม : ครูปพิชญา อ่อนใจ

4. การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6
(71 คะแนน เหรียญเงิน อันดับ 11 )
นางสาวมนัสนันท์ ทองภูธร
ครูผู้เตรียมความพร้อม : ครูศิริวรรณ คล่องสีมา

5. การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3
( 78.5 คะแนน เหรียญเงิน อันดับรองชนะเลิศอันดับที่ 2 )
เด็กหญิงนันท์ณภัทร พรหมโสภา
ครูผู้เตรียมความพร้อม : ครูปพิชญา อ่อนใจ

6. การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6
(74 คะแนน เหรียญเงิน อันดับ 4 )
นางสาวศรัณย์พร สมศิริ
ครูผู้เตรียมความพร้อม : ครูศิริวรรณ คล่องสีมา

7. การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3
( 82.4 คะแนน เหรียญทอง อันดับ 10 )
เด็กหญิงฐานันด์ ฟื้นตน
ครูผู้เตรียมความพร้อม : ครูพูลสุข กุลรุ่งโรจน์

8. การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6
( 74.9 คะแนน เหรียญเงิน อันดับ 8 )
นางสาวพาขวัญ โกสินทร์
ครูผู้เตรียมความพร้อม : ครูศิริวรรณ คล่องสีมา

9. การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
( 70.4 คะแนน เหรียญเงิน อันดับ 5 )
นางสาวศศิภา แสงบดี
ครูผู้เตรียมความพร้อม : ครูปิยธิดา นิรภัย

10. การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
( 70 คะแนน เหรียญเงิน อันดับ 7 )
1. เด็กหญิงทักษอร แก้วเทศ
2. เด็กหญิงอารีรัตน์ ประทีปบุษกร
ครูผู้เตรียมความพร้อม : ครูพูลสุข กุลรุ่งโรจน์

11. การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6
( 80 คะแนน เหรียญทอง อันดับ รองชนะเลิศอันดับที่ 2 )
นางสาวศิโรรัตน์ วนาสุวรรณกุล
ครูผู้เตรียมความพร้อม : ครูปิยธิดา นิรภัย