ความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 “คณิตศาสตร์”

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 และ สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา)

สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน โรงเรียนอัมพรไพศาล สพป. นนทบุรี เขต 2 (ระดับอำเภอ)

1. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 
( 83 คะแนน เหรียญทอง อันดับ 7 )
เด็กหญิงเพ็ญพิชญา ลัดดาแย้ม
ครูผู้เตรียมความพร้อม : ครูภายูร ศรีบุญขำ

2. การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6
( 74 คะแนน เหรียญเงิน อันดับ 6 )
1. เด็กชายกฤษณ์ ฉัตรอุทัย
2. เด็กชายหัสพงศ์ ฟักสุขจิตต์
ครูผู้เตรียมความพร้อม : 1.ครูธัญลักษณ์ ศรีบุญขำ , 2. ครูภายูร ศรีบุญขำ

__________________________________

สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอัมพรไพศาล สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา)

1. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
( 63 คะแนน เหรียญทองแดง อันดับ 4 )
นางสาวเพ็ญสุกิจ อุไรวิชัยกุล
ครูผู้เตรียมความพร้อม : ครูวิภาวดี แทนมูล

2. การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
( 82 คะแนน เหรียญทอง อันดับ 8 )
1. เด็กหญิงนพรดา โตคำงาม
2. เด็กหญิงปภัสสร จัตตุวัฒนา
ครูผู้เตรียมความพร้อม : 1. ครูวิภาวดี แทนมูล , 2. ครูธัญลักษณ์ ศรีบุญขำ

3. การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6
( 74 คะแนน เหรียญเงิน อันดับ 9 )
นางสาวสุนิภา บูรณะสัมฤทธิ
ครูผู้เตรียมความพร้อม : ครูวิภาวดี แทนมูล

4. การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
( 69 คะแนน เหรียญทองแดง อันดับ 7 )
เด็กหญิงอรสวรรค์ ช่างทองดี
ครูผู้เตรียมความพร้อม : ครูวิภาวดี แทนมูล

5. การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
( 74 คะแนน เหรียญเงิน อันดับ 5 )
นางสาวภัทรา วิภามณีโรจน์
ครูผู้เตรียมความพร้อม : ครูธัญลักษณ์ ศรีบุญขำ