ความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 “วิทยาศาสตร์”

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 และ สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา)

สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน โรงเรียนอัมพรไพศาล สพป. นนทบุรี เขต 2 (ระดับอำเภอ)

1. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6
( 80.41 คะแนน เหรียญทอง อันดับ 4 )
1. เด็กหญิงกรวรรณ ตั้งธนโชติกุล
2. เด็กหญิงณปุญวรา บุญชูวงศ์
3. เด็กหญิงปวริศา พุ่มแดง
ครูผู้เตรียมความพร้อม : 1. นางสาวภัชสิรินท์ ปิ่นมี , 2. นางอุไร สุทธิเสริม

2. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6
( 82 คะแนน เหรียญทอง อันดับ5 )
1. เด็กหญิงภิญฑณา กิติปัญญา
2. เด็กหญิงศิรดา ปรีดารัตน์
3. เด็กหญิงเบญญาภา แจ้งคต
ครูผู้เตรียมความพร้อม : 1. ครูอนุสรา ศรีเตชานุพงศ์ , 2. ครูอุไร สุทธิเสริม

3. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
( 83 คะแนน เหรียญทอง อันดับ ชนะเลิศ )
1. เด็กหญิงฐณัชญ์พร กองแก้ว
2. เด็กหญิงอรชา ขุนเนียม
3. เด็กหญิงอิซซาเบล อมารี ไฟนซิลเวอร์
ครูผู้เตรียมความพร้อม : 1. ครูพรทิพย์ วัฒนศิริเดชา , 2. ครูอุไร สุทธิเสริม

4. การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6
( 65.67 คะแนน เหรียญทองแดง อันดับ 6 )
1. เด็กหญิงนมัสยา รอดอ่อน
2. เด็กหญิงปภาวรินทร์ เงาสี
3. เด็กหญิงสิริวรรณ แน่จริง
ครูผู้เตรียมความพร้อม : 1. ครูจินตนา รุ่งโนรี , 2. ครูอุไร สุทธิเสริม

5. การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
( 77.01 คะแนน เหรียญเงิน อันดับรองชนะเลิศอันดับที่ 2 )
1. เด็กชายธัชชัย พิริยคุณธร
2. เด็กหญิงพัชรกันย์ เพ็ชรจินดา
ครูผู้เตรียมความพร้อม : 1. ครูภัชสิรินทร์ ปิ่นมี , 2. ครูวรวรรณ ศรีสุวรรณ

______________________________

สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน โรงเรียนอัมพรไพศาล สพป. นนทบุรี เขต 2 (ระดับเขต)

1. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6
( 76 คะแนน เหรียญเงิน อันดัล 5 )
1. เด็กหญิงฐณัชญ์พร กองแก้ว
2. เด็กหญิงอรชา ขุนเนียม
3. เด็กหญิงอิซซาเบล อมารี ไฟนซิลเวอร์
ครูผู้เตรียมความพร้อม : 1. ครูอุไร สุทธิเสริม , 2. ครูพรทิพย์ วัฒนศิริเดชา

2. การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
( 76.33 คะแนน เหรียญเงิน อันดับ 6 )
1. เด็กชายธัชชัย พิริยคุณธร
2. เด็กหญิงพัชรกันย์ เพ็ชรจินดา
ครูผู้เตรียมความพร้อม : 1. ครูววรวรรณ ศรีสุวรรณ , 2. ครูภัชสิรินทร์ ปิ่นมี

______________________________

สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอัมพรไพศาล สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา)

1. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
( 77.6 คะแนน เหรียญเงิน อันดับ 7 )
1. นางสาวณัฐมน เนตรระกาศ
2. นางสาวนภัส มุกดาพัฒนากุล
3. นางสาวภคินี ศิริสุขโภคา
ครูผู้เตรียมความพร้อม : ครูวิรัติ กำโชคพานิช

2. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
( 75.6 คะแนน เหรียญเงิน อันดับ 5 )
1. นางสาวจุฑากาญจน์ อาดำ
2. นางสาวชัญญานุช พลอยสุข
3. นางสาวชุติกาญจน์ พิกุลทอง
ครูผู้เตรียมความพร้อม : ครูวิรัติ กำโชคพานิช

3. ารแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
( 76.2 คะแนน เหรียญเงิน อันดับ 8 )
1. นางสาวชยามร ชาวิลัย
2. นางสาวบราลี คำมา
3. นางสาวอัจฉรีย์ เหงี่ยมประยูร
ครูผู้เตรียมความพร้อม : ครูวิรัติ กำโชคพานิช