ความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 “สังคมศึกษาฯ”

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 และ สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา)

สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน โรงเรียนอัมพรไพศาล สพป. นนทบุรี เขต 2 (ระดับอำเภอ)

1. การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
( 86 คะแนน เหรียญทอง อันดับ รองชนะเลิศอันดับที่ 2 )
1. เด็กหญิงชัญญ์กัลย์ วุ้นเหลี่ยม
2. เด็กหญิงธนิสรา นระโพธิ์
3. เด็กหญิงนันท์ณภัส เอกปัชชา
4. เด็กหญิงพิชญธิดา แต้มศรี
5. เด็กหญิงไปรยา จันทะนา
ครูผู้เตรียมความพร้อม : ครูจิณศิณี บุญทวี

2. การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
( 90 คะแนน เหรียญทอง อันดับ รองชนะเลิศอันดับที่ 2 )
1. เด็กหญิงณฤดี ชิตยานันท์
2. เด็กหญิงนพรัตน์ ผดุงโภชน์
3. เด็กหญิงพริม จิลานนท์
4. เด็กหญิงศศิธร ชัยสวัสดิ์
5. เด็กหญิงสุพรทิพย์ จำเริญไกร
ครูผู้เตรียมความพร้อม : ครูนิษฐ์ชภัค พันธ์ชูกลางโอภาส

3. การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3
( 77 คะแนน เหรียญเงิน อันดับ 7 )
เด็กหญิงโชติกา แก้วสาลาภูมิ
ครูผู้เตรียมความพร้อม : ครูกนกพร บุญแสง

4. การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 ( 78.3 คะแนน เหรียญเงิน อันดับ 8 )
เด็กหญิงลักษณาพร พัฒนนิติศักดิ์
ครูผู้เตรียมความพร้อม : ครูนิษฐ์ชภัค พันธ์ชูกลางโอภาส


5. การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
( 86.67 คะแนน เหรียญทอง อันดับ รองชนะเลิศอันดับที่ 2 )
1. เด็กหญิงจิรัชยา ปาลกะวงศ์
2. เด็กชายวนัสนันท์ สว่างเนตร
ครูผู้เตรียมความพร้อม : ครูจิณศิณี บุญทวี

6. การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
( 85 คะแนน เหรียญทอง อันดับรองชนะเลิศอันดับที่ 1 )
1. เด็กหญิงฐาวรี มีธรรม
2. เด็กชายณัฐภัทร แก้วเทศ
ครูผู้เตรียมความพร้อม : ครูจิณศิณี บุญทวี

_____________________________

สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน โรงเรียนอัมพรไพศาล สพป. นนทบุรี เขต 2 (ระดับเขต)

1. การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3
( 89 คะแนน เหรียญทอง อันดับ รองชนะเลิศอันดับที่ 1 )
1. เด็กหญิงชัญญ์กัลย์ วุ้นเหลี่ยม
2. เด็กหญิงธนิสรา นระโพธิ์
3. เด็กหญิงนันท์ณภัส เอกปัชชา
4. เด็กหญิงพิชญธิดา แต้มศรี
5. เด็กหญิงไปรยา จันทะนา
ครูผู้เตรียมความพร้อม : ครูจิณศิณี บุญทวี

2. การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6
( 93.6 คะแนน เหรียญทอง อันดับ งชนะเลิศอันดับที่ 1 )
1. เด็กหญิงณฤดี ชิตยานันท์
2. เด็กหญิงนพรัตน์ ผดุงโภชน์
3. เด็กหญิงพริม จิลานนท์
4. เด็กหญิงศศิธร ชัยสวัสดิ์
5. เด็กหญิงสุพรทิพย์ จำเริญไกร
ครูผู้เตรียมความพร้อม : ครูนิษฐ์ชภัค พันธ์ชูกลางโอภาส

 

 

3. การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
( 86.8 คะแนน เหรียญทอง อันดับ 10 )
1. เด็กหญิงจิรัชยา ปาลกะวงศ์
2. เด็กชายวนัสนันท์ สว่างเนตร
ครูผู้เตรียมความพร้อม : ครูจิณศิณี บุญทวี

4. การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
( 88.2 คะแนน เหรียญทอง อันดับ 5 )
1. เด็กหญิงฐาวรี มีธรรม
2. เด็กชายณัฐภัทร แก้วเทศ
ครูผู้เตรียมความพร้อม : ครูจิณศิณี บุญทวี

_____________________________

สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอัมพรไพศาล สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา)

1. การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
( 80.31 คะแนน เหรียญทอง อันดับ 7 )
1. นางสาวทิพย์สิริ มณีกาบ
2. เด็กหญิงนพวรรณ มุ่งแฝงกลาง
3. เด็กหญิงนิลปัทม์ โพธิญาณทิพปภา
4. เด็กหญิงศศิวิมล กลมค้างพลู
5. เด็กหญิงสุชญา นิลพัลพัฒน์

ครูผู้เตรียมความพร้อม : 1. ครูจริยา ปิ่นมี , 2. ครูอ้อมจิตร กลัดทอง
2. การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
( 80.2 คะแนน เหรียญทอง อันดับ 11 )
เด็กหญิงมุฑิตา เจริญสุข
ครูผู้เตรียมความพร้อม : ครูจริยา ปิ่นมี

3. การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
( 77.33 คะแนน เหรียญเงิน อันดับ 6 )
1. เด็กหญิงปาลิตา แผนสง่า
2. เด็กหญิงเขมจิรา บุญมี
ครูผู้เตรียมความพร้อม : ครูจิณศิณี บุญทวี

 

4. การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6
( 89.14 คะแนน เหรียญทอง อันดับรองชนะเลิศอันดับที่ 1 )
1. เด็กหญิงกันตา คงสมบูรณ์
2. เด็กหญิงกุลนิษฐ์ ปัจฉิม
3. เด็กหญิงคณิสรา พิมพ์มัชฉา
4. นางสาวชรินรัตน์ สวยแสง
5. เด็กหญิงธาดาริน ตั้งธนกุล
6. เด็กหญิงปวันรัตน์ หุ่นงาม
7. นางสาวปิยธิดา อุ่นใจดี
8. นางสาวพรณิชา กังสเจียรณ์
9. เด็กหญิงพริ้งพรรณถดา พิกุลทอง
10. เด็กหญิงอธิชา ผึ่งผาย
ครูผู้เตรียมความพร้อม : ครูอภิญญา อุบลเพ็ง