ความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 “ศิลปะ”

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 และ สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา)

สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน โรงเรียนอัมพรไพศาล สพป. นนทบุรี เขต 2 (ระดับอำเภอ)

1. การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
( 78 คะแนน เหรียญเงิน อันดับ 4 )
เด็กหญิงบุณยานุช ปรีชา
ครูผู้เตรียมความพร้อม : ครูสายทอง เดชประแดง

2. การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
( 75 คะแนน เหรียญเงิน อันดับ 6 )
เด็กหญิงลลิตภัทร จารุศังข์
ครูผู้เตรียมความพร้อม : ครูจินตนา ชีวะพฤกษ์

3. การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
( 65 คะแนน เหรียญทองแดง อันดับ 8 )
เด็กหญิงชญาภา พรหมศร
ครูผู้เตรียมความพร้อม : ครูสายทอง เดชประแดง

4. การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
( 65 คะแนน เหรียญทองแดง อันดับ 13 )
เด็กหญิงดิษญา บุญชื่น
ครูผู้เตรียมความพร้อม : ครูจินตนา ชีวะพฤกษ์

5. การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
( 88 คะแนน เหรียญทอง อันดับชนะเลิศ
1. เด็กชายพงศ์สิทธิ ทรงเจริญกิจ
2. เด็กหญิงวรัญญา จันหอม
ครูผู้เตรียมความพร้อม : ครูสายทอง เดชประแดง

6. การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
( 76 คะแนน เหรียญเงิน อันดับ 5 )
1. เด็กหญิงกัญญาวีร์ สินขจร
2. เด็กหญิงธีรกานต์ โชติธนาพร
ครูผู้เตรียมความพร้อม : ครูจินตนา ชีวะพฤกษ์

7. การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
( 86 คะแนน เหรียญทอง อันดับรองชนะเลิศอันดับที่ 2
1. เด็กหญิงณัชณิชา ใช้ญาณ
2. เด็กหญิงนภัสสรณ์ ขำทอง
3. เด็กหญิงอนัญพร มากบารมี
ครูผู้เตรียมความพร้อม : ครูสายทอง เดชประแดง

8. การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
( 87 คะแนน เหรียญทอง อันดับ 4 )
1. เด็กหญิงจณิสตา วาสุเทพรังสรรค์
2. เด็กชายธนกฤต โมฬิชาติ
3. เด็กหญิงพัณณ์พิกา กาญจนศิลานนท์
ครูผู้เตรียมความพร้อม : ครูจินตนา ชีวะพฤกษ์

_____________________________

สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน โรงเรียนอัมพรไพศาล สพป. นนทบุรี เขต 2 (ระดับเขต)

1. การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
( 68 คะแนน เหรียญทองแดง อันดับ 9
1. เด็กชายพงศ์สิทธิ ทรงเจริญกิจ
2. เด็กหญิงวรัญญา จันหอม
ครูผู้เตรียมความพร้อม : ครูสายทอง เดชประแดง

2. การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
(78 คะแนน เหรียญเงิน อันดัล 13 )
1. เด็กหญิงณัชณิชา ใช้ญาณ
2. เด็กหญิงนภัสสรณ์ ขำทอง
3. เด็กหญิงอนัญพร มากบารมี
ครูผู้เตรียมความพร้อม : ครูสายทอง เดชประแดง

_____________________________

สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอัมพรไพศาล สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา)

1. การแข่งขัน “ศิลป์สร้างสรรค์” ม.4-ม.6
( 77 คะแนน เหรียญเงิน อันดับ 5 )
นางสาวรวิภา ช่วยชู
ครูผู้เตรียมความพร้อม : ครูอนงค์ กฤษณประพันธ์
2. การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
( 70 คะแนน เหรียญเงิน อันดับ10 )
นางสาวธันย์ชนก ภู่ไพบูลย์
ครูผู้เตรียมความพร้อม : ครูอนงค์ กฤษณประพันธ์

3. การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
( 79 คะแนน เหรียญเงิน อันดับรองชนะเลิศอันดับที่ 2 )
นางสาวกษมา เจริญสุข
ครูผู้เตรียมความพร้อม : ครูอนงค์ กฤษณประพันธ์

4. การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
( 79 คะแนน เหรียญเงิน อันดับรองชนะเลิศอันดับที่ 2 )
เด็กหญิงอรวรรยา สมประสงค์
ครูผู้เตรียมความพร้อม : ครูอนงค์ กฤษณประพันธ์

5. การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
( 73 คะแนน เหรียญเงิน อันดับ 9 )
นางสาวพรอุษา กลัดทอง
ครูผู้เตรียมความพร้อม : ครูอนงค์ กฤษณประพันธ์

6. การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
( 78 คะแนน เหรียญเงิน อันดับ 7 )
นางสาวอภิชญา บัวขาว
ครูผู้เตรียมความพร้อม : ครูอนงค์ กฤษณประพันธ์