ความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 “ภาษาต่างประเทศ”

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 และ สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา)

สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน โรงเรียนอัมพรไพศาล สพป. นนทบุรี เขต 2 (ระดับอำเภอ)

1. การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
( 83.75 คะแนน เหรียญทอง อันดับรองชนะเลิศอันดับที่ 1 )
เด็กหญิงปวริศา จงเหมือนหยก
ครูผู้เตรียมความพร้อม : ครูพัชรินทร์ จงเหมือนหยก

2. การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6
( 81 คะแนน เหรียญทอง อันดับ 6
เด็กหญิงเวสิยา นัดธีร์
ครูผู้เตรียมความพร้อม : ครูอารีย์ จันทร์ผ่อง

3. การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6
( 86 คะแนน เหรียญทอง อันดับ 7 )
เด็กหญิงพิชญาภา สังฆรมย์
ครูผู้เตรียมความพร้อม : ครูอารีย์ จันทร์ผ่อง

4. การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6
( 85 คะแนน เหรียญทอง อันดับ 5
เด็กชายธนดล กิตติคุณศักดิ์
ครูผู้เตรียมความพร้อม : ครูอารีย์ จันทร์ผ่อง

____________________________

สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน โรงเรียนอัมพรไพศาล สพป. นนทบุรี เขต 2 (ระดับเขต)

1. การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3
( 81 คะแนน เหรียญทอง อันดับ 10 )
เด็กหญิงปวริศา จงเหมือนหยก
ครูผู้เตรียมความพร้อม : ครูพัชรินทร์ จงเหมือนหยก

____________________________

สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอัมพรไพศาล สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา)

1 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
( 88 คะแนน เหรียญทอง อันดับรองชนะเลิศอันดับที่ 1 )
เด็กหญิงโมเรยา ตั้งวราศิริ
ครูผู้เตรียมความพร้อม : ครูวรรณะ นามศิริ

2. การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6
( 86.4 เหรียญทอง อันดับรองชนะเลิศอันดับที่ 1 )
นางสาวพัณณรังษี พงศาพิศุทธิ์
ครูผู้เตรียมความพร้อม : ครูศรีสมร ลือเจริญ

3. การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
( 71.2 คะแนน เหรียญเงิน อันดับ 12 )
เด็กหญิงธันย์ชนก ดาราภูมิ
ครูผู้เตรียมความพร้อม : ครูวรรณะ นามศิริ

4. การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
( 71 คะแนน เหรียญเงิน อันดับ 8 )
นางสาววรินธารณ์ ฉายมุกดา
ครูผู้เตรียมความพร้อม : ครูมุกดา พงษ์งามเกียรติ

5. การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
( 82.3 คะแนน เหรียญทอง อันดับ 4 )
เด็กหญิงรุจิรดา รุจิลัญจ์
ครูผู้เตรียมความพร้อม : ครูกัญญาวีร์ เขียนประเสริฐ

6. การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
( 68.7 คะแนน เหรียญทองแดง อันดับ 7 )
นางสาวนันท์นลิน เที่ยงแท้
ครูผู้เตรียมความพร้อม : ครูอุษา อุ่นน้อย

7. การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
( 75 คะแนน เหรียญเงิน อันดับ 4 )
1. นางสาวชุติกาญจน์ อากาศโปร่ง
2. นางสาวสุพิชชา เอี่ยมเข่ง
ครูผู้เตรียมความพร้อม : ครูอรพินธ์ กังสรานุวัตถ์

8. การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
( 80 คะแนน เหรียญทอง อันดับ 4 )
1. นางสาวฉัตรชนก วิริยาทรพันธุ์
2. นางสาวชิสา เชื้อผู้ดี
3. นางสาวณัฏฐณิชา โพธิ์กุล
4. นางสาวศุภนุช รูปเหมาะ
5. นางสาวอภิวรรณ จันทร์ตั้งสี
ครูผู้เตรียมความพร้อม : ครูอรพินธ์ กังสรานุวัตถ์

9. การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
( 63 คะแนน เหรียญทองแดง อันดับ 4 )
1. นางสาวธีมาพร พุ่มพยุง
2. นางสาวนันทพร อ่อนใจ
ครูผู้เตรียมความพร้อม : ครูวลัยทิพย์ ธเนศกิตติภูมิ