ค่ายวิทยาศาสตร์เชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ วังรี รีสอร์ท

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม ค่ายวิทยาศาสตร์เชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ นักเรียนระดับชั้น ม.1 วันพฤหัสบดี ที่ 6 ถึง วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม 2561 ณ วังรี รีสอร์ท จังหวัดนครนายก เพื่อให้นักเรียนมีประสบการณ์ตรง มีจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ฝึกการอยาร่วมกัน ทำงานร่วมกัน และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาวิทยาศาสตร์