การแข่งขันสวดโอ้เอ้วิหารราย

การแข่งขันสวดโอ้เอ้วิหารราย เนื่องในวันกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2561 ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร มีโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 39 โรงเรียน นักเรียนโรงเรียนอัมพรไพศาลได้รับรางวัลชมเชยอันดับ 1 และในวันที่ 11 ธันวาคม 2561ได้เข้ารับพระราชทานโล่พร้อมเกียรติบัตรและทุนการศึกษาจำนวน 3,000 บาท จากผู้แทนพระองค์ นายศุภชัย ภู่งาม องคมนตรี