ทัศนศึกษา ป. 3 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ อพวช.

ประถมศึกษาปีที่ 3 ทัศนศึกษาที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ อพวช.