ความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 “ภาษาต่างประเทศ”

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 และ สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน โรงเรียนอัมพรไพศาล สพป. นนทบุรี เขต 2 (ระดับอำเภอ) 1. การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 ( 83.75 คะแนน เหรียญทอง อันดับรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ) เด็กหญิงปวริศา จงเหมือนหยก ครูผู้เตรียมความพร้อม : ครูพัชรินทร์ จงเหมือนหยก 2. การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 ( 81 คะแนน เหรียญทอง อันดับ 6 เด็กหญิงเวสิยา นัดธีร์ ครูผู้เตรียมความพร้อม : ครูอารีย์ […]

Continue reading


ความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 “ศิลปะ”

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 และ สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน โรงเรียนอัมพรไพศาล สพป. นนทบุรี เขต 2 (ระดับอำเภอ) 1. การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 ( 78 คะแนน เหรียญเงิน อันดับ 4 ) เด็กหญิงบุณยานุช ปรีชา ครูผู้เตรียมความพร้อม : ครูสายทอง เดชประแดง 2. การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 ( 75 คะแนน เหรียญเงิน อันดับ 6 ) เด็กหญิงลลิตภัทร จารุศังข์ ครูผู้เตรียมความพร้อม : ครูจินตนา ชีวะพฤกษ์ 3. การแข่งขันการวาดภาพระบายสี […]

Continue reading


ความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 “สังคมศึกษาฯ”

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 และ สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน โรงเรียนอัมพรไพศาล สพป. นนทบุรี เขต 2 (ระดับอำเภอ) 1. การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 ( 86 คะแนน เหรียญทอง อันดับ รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ) 1. เด็กหญิงชัญญ์กัลย์ วุ้นเหลี่ยม 2. เด็กหญิงธนิสรา นระโพธิ์ 3. เด็กหญิงนันท์ณภัส เอกปัชชา 4. เด็กหญิงพิชญธิดา แต้มศรี 5. เด็กหญิงไปรยา จันทะนา ครูผู้เตรียมความพร้อม : ครูจิณศิณี บุญทวี 2. การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 ( […]

Continue reading


ความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 “วิทยาศาสตร์”

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 และ สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน โรงเรียนอัมพรไพศาล สพป. นนทบุรี เขต 2 (ระดับอำเภอ) 1. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 ( 80.41 คะแนน เหรียญทอง อันดับ 4 ) 1. เด็กหญิงกรวรรณ ตั้งธนโชติกุล 2. เด็กหญิงณปุญวรา บุญชูวงศ์ 3. เด็กหญิงปวริศา พุ่มแดง ครูผู้เตรียมความพร้อม : 1. นางสาวภัชสิรินท์ ปิ่นมี , 2. นางอุไร สุทธิเสริม 2. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 ( 82 […]

Continue reading


ความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 “คณิตศาสตร์”

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 และ สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน โรงเรียนอัมพรไพศาล สพป. นนทบุรี เขต 2 (ระดับอำเภอ) 1. การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6  ( 83 คะแนน เหรียญทอง อันดับ 7 ) เด็กหญิงเพ็ญพิชญา ลัดดาแย้ม ครูผู้เตรียมความพร้อม : ครูภายูร ศรีบุญขำ 2. การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 ( 74 คะแนน เหรียญเงิน อันดับ 6 ) 1. เด็กชายกฤษณ์ ฉัตรอุทัย 2. เด็กชายหัสพงศ์ ฟักสุขจิตต์ ครูผู้เตรียมความพร้อม […]

Continue reading


ความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 “ภาษาไทย”

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 และ สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน โรงเรียนอัมพรไพศาล สพป. นนทบุรี เขต 2 (ระดับอำเภอ) 1. การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 ( 88 คะแนน เหรียญทอง อันดับรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ) เด็กหญิงปิยวดี พวงผล ครูผู้เตรียมความพร้อม : ครูวาสนา เพชรคุ้ม 2. การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 ( 77 คะแนน เหรียญเงิน อันดับ 8 ) เด็กหญิงวิภาณีย์ เพ็ญแสงธนานนท์ ครูผู้เตรียมความพร้อม : ครูเจียมจิตต์ จันทร์เผ่าแสง 3. การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ […]

Continue reading


ชาวอัมพรไพศาลอย่าลืมนะคะ เริ่มต้นจากเล็กๆ เพื่อโลกที่ดีในวันข้างหน้า

ชาวอัมพรไพศาลอย่าลืมนะคะ เริ่มต้นจากเล็กๆ เพื่อโลกที่ดีในวันข้างหน้า https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=307285236555938&id=206033430014453

Continue reading


การแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ วิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม

ในวันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนอัมพรไพศาล จัดโดยกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันเพชรยอดมงกุฎ วิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม รอบเจียระไนเพชร ครั้งที่ 1 (จัดโดยมูลนิธิร่มฉัตร ) ณ โรงเรียนวัดราชบพิธ กรุงเทพฯ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ( ป.4 – 6 )ผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 441 คน จำนวน 100 โรงเรียน ซึ่งคะแนนผ่านเข้ารอบชิงเพชรยอดมงกุฎ 81 คะแนน ด.ญ.ปวริศา พุ่มแดง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 ทำคะแนนได้ 76 คะแนน ได้รับรางวัลชมเชยลำดับที่ 10 ได้รับเกียรติบัตรรางวัลชมเชยพร้อมทุนการศึกษา 1,000 บาท ทางโรงเรียนมอบให้อีก 600 บาท ครูผู้เตรียมความพร้อม ครูทัศนีย์ พรมมา ทางโรงเรียนมอบให้ 600 บาท และในวันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน […]

Continue reading