PM2.5

เนื่องด้วยอากาศที่มีฝุ่นเยอะเกินมาตรฐาน และจังหวัดนนทบุรีก็จัดเป็นพื้นที่สีแดง
ตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไป โรงเรียนอัมพรไพศาลประกาศงดเข้าแถว และกิจกรรมกลางแจ้ง จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นค่ะ