กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ม.1

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนอัมพรไพศาลเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562