ผลสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น(JLPT)

หมวดภาษาต่างประเทศขอแสดงความยินดีกับนักเรียนแผนการเรียนศิลป์-ญี่ปุ่น ที่สอบผ่านการสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น(JLPT) ประจำปี2561 โดยมีการจัดสอบเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2561 ที่ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ซึ่งจัดโดย Japan Foundation โดยเรียงตามลำดับความยาก N1 (ยากที่สุด) > N5 ดังต่อไปนี้ค่ะ

1. นางสาวสุพิชชา เอี่ยมเข่ง ม.6แผน5 สอบผ่านระดับ N3
2. นางสาวณัฏฐณิชา โพธิ์กุล ม.6แผน5 สอบผ่านระดับ N4
3. นางสาวชุติกาญจน์ อากาศโปร่ง ม.6แผน5 สอบผ่านระดับ N5
4. นางสาวสวรส อ่อนน้อม ม.6แผน5 สอบผ่านระดับ N5
5. นางสาวอภิชญา บัวขาว ม.5แผน5 สอบผ่านระดับ N5
6. นางสาวรวิภา ช่วยชู ม.5แผน5 สอบผ่านระดับ N5