การแข่งขันบรรยายธรรม

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี ได้จัดการแข่งขันบรรยายธรรม ณ วัดแคนอก อ.เมือง จ.นนทบุรี นักเรียนโรงเรียนอัมพรไพศาลได้รับรางวัลดังนี้

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ได้แก่ เด็กหญิงชนิกานต์ เพชรสม ม.3/2 ได้รับเงินรางวัล 300 บาท

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ได่แก่ นางสาวมนัสนันท์ ทองภูธร ม.4P1 ได้รับเงินรางวัล 400 บาท

และนักเรียนทั้ง 2 คน ได้เข้าไปแข่งขันต่อในระดับภาค

เมื่อวันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัยจ.นครปฐม ได้จัดการแข่งขันสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ในโครงการประเพณีวันสำคัญของชาติและศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2562

นักเรียนโรงเรียนอัมพรไพศาล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 4,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่
1. นางสาวชรินรัตน์ สวยแสง ม.5P2
2. นางสาวปิยธิดา อุ่นใจดี ม.5P2
3. นางสาวพิมพ์ชนก บัวคลี่ ม.4P1
4. นางสาวภควดี ขัดเครือ ม.4P1
5. นางสาวชัญญา พรทาบทอง ม.4P1
6. นางสาวชญาภา ศรียันต์ ม.4P1
7. นางสาวบราลี คำมา ม.4P1
8. นางสาวจิราภา พรมมา ม.4P1
9. นางสาวชนินาถ เกรียงเกตุ ม.4P1
10. นางสาววิศรุตา เมฆา ม.4P1