โครงการ ฝึกปฏิบัติบัติมารยาทบนโต๊ะอาหารชาวจีน 2562

โครงการฝึกปฏิบัติ
“มารยาทในการรับประทานอาหารของชาวจีน”

จัดโดย
UTCC China Marketing and Trade (UCMT)
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ร่วมกับ
โรงเรียนอัมพรไพศาล จังหวัดนนทบุรี

วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562
ณ ภัตตาคารมังกรหลวง บางนา กรุงเทพฯ

#UCMTxAPS #RoyalDragonRestaurant #chinesemajor #APS#อพศ