นิทรรศการพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์

โครงการทัศนศึกษา
“นิทรรศการพระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์”

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนศิลป์-ภาษาจีน ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยใช้ภาษาจีนในเป็นสื่อในการเรียนรู้มากมาย อาทิ

• สักการะพระพุทธเมตตาพร้อมค้นหาคำศัพท์ภาษาจีนรอบตัว

• เข้าชมพิพิธภัณฑ์ที่มีคำบรรยายภาษาจีน เรียนรู้โครงสร้าง คำศัพท์ วลี และประโยค

• คืนดินดีสู่ขุนเขา เรียนรู้คำศัพท์ภาษาจีนจากธรรมชาติที่อยู่รอบตัว

จัดโดย
UTCC China Marketing and Trade (UCMT)
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ร่วมกับ
โรงเรียนอัมพรไพศาล จังหวัดนนทบุรี

วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
ณ วัดทิพย์สุคนธาราม ตำบลดอนแสลบ
อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

#การศึกษาแบบบูรณาการ
#UTCC #UCMT #APS #Dek64