การแข่งขันทักษะวิชาการ มหกรรมการศึกษาเอกชน ปีการศึกษา 2561 กลุ่มปฐมวัย

การแข่งขันทักษะวิชาการ มหกรรมการศึกษาเอกชน ปีการศึกษา 2561

 

การแข่งขันเล่านิทานประกอบสื่อ
● เด็กหญิงธนฉัตร ทองอุดม นักเรียนชั้นอนุบาล 3/1 ได้รับรางวัลเหรียญทอง
ครูผู้เตรียมความพร้อม ครูอิสรา น้ำสมบูรณ์

การแข่งขันวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน
● เด็กหญิงปุญญิสา เอียดพวง นักเรียนชั้นอนุบาล 3/1 ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับ3
ครูผู้เตรียมความพร้อม ครูนาตยา อัยรา

การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ
● เด็กหญิงวิกตอเรีย เบญญาภา ทูเลซี นักเรียนชั้นอนุบาล 3/1 ได้รับรางวัลเหรียญทอง
ครูผู้เตรียมความพร้อม ครูมาลี สุเครือ, ครูพัชรินทร์ จงเหมือนหยก

การแข่งขันร้องเพลงพระราชนิพนธ์
● เด็กหญิงชนิกา วาดมณีย์ นักเรียนชั้นอนุบาล 3/3 ได้รับรางวัลเหรียญทอง
ครูผู้เตรียมความพร้อมครูสุจิตรา ดวงแก้ว

การแข่งขันวิทยาศาสตร์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ประเภททีม
● เด็กหญิงพิมพ์ตะวัน จันทะอุ่มเม้า นักเรียนชั้นอนุบาล 3/1
● เด็กหญิงอริสรา ใจเจริญ นักเรียนชั้นอนุบาล 3/1
● เด็กชายกัญญาภัค จันทร์หาญ นักเรียนชั้นอนุบาล 3/1 ได้รับรางวัลเหรียญทอง อันดับ 1
ครูผู้เตรียมความพร้อม ครูสุมาพร กิ่งมะลิ

การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน ประเภททีม
● เด็กหญิงฟาเซีย ชายมัน นักเรียนชั้นอนุบาล 3/1
● เด็กหญิงสโรชา สุทธิโสธร นักเรียนชั้นอนุบาล 3/2
● เด็กหญิงศุภาวรรณ เจริญประกอบ นักเรียนชั้นอนุบาล 3/2 ได้รับรางวัลเหรียญทอง
ครูผู้เตรียมความพร้อมครูจตุพร ยังแสนภู, ครูประไพศรี นำพัก

การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการฉีกตัดปะ กระดาษ ประเภททีม
● เด็กหญิงกุลปริยา ผิวอ่อน นักเรียนชั้นอนุบาล 3/3
● เด็กหญิงก้องกิดากร จันทร์ปัญญา นักเรียนชั้นอนุบาล 3/2
● เด็กหญิงศิราวรรณ สอนแก้ว นักเรียนชั้นอนุบาล 3/2 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
ครูผู้เตรียมความพร้อมครูโชติกา ผ่องแผ้ว, ครูรัชนี คงสีจันทร์

การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ประเภททีม
● เด็กหญิงปิยธิดา ประชาทัย นักเรียนชั้นอนุบาล 3/2
● เด็กหญิงวรพิชชา มุณีวรรณ นักเรียนชั้นอนุบาล 3/2
● เด็กหญิงภรณ์ชนก อุชชิน นักเรียนชั้นอนุบาล 3/2 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
ครูผู้เตรียมความพร้อม ครูมีนา ประชาทัย, ครูสายพิณ คุ้มวณิชย์

สรุปผลการแข่งขันทั้งหมด
นักเรียนระดับชั้นอนุบาล เข้า ร่วมการแข่งขันทั้งหมด 8 รายการ
ได้รับรางวัล เหรียญทองทั้งหมด 6 รายการ
เหรียญเงิน 2 รายการ