ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ มหกรรมการศึกษาเอกชน ปีการศึกษา 2561 คอมพิวเตอร์

 

 

สรุปคะแนนการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 3
1.เด็กหญิงเธียรดา วงษ์เงิน
2.เด็กหญิงจิดาภา จันลือชัย”
ได้ 81 คะแนน ลำดับที่ 4 ได้รับรางวัล เหรียญทอง
ครูผู้เตรียมความพร้อม ครูวาทินี จิระพินทุ , ครูแพรวพรรณ ศรีภาเพ็ชร

การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6
1.เด็กหญิงเบญญภา บุบผา
2.เด็กหญิงวริษฐา ทรัพย์เย็น
ได้ 86 คะแนน ลำดับที่ 7 ได้รับรางวัลเหรียญทอง
ครูผู้เตรียมความพร้อม ครูวาทินี จิระพินทุ , ครูแพรวพรรณ ศรีภาเพ็ชร

การใช้โปรแกรมนำเสนอ Presentation ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6
1.เด็กหญิงรัดนาที ทศบุศย์
2.เด็กหญิงศิริภัสสร ธีรนันทพิชิต
ได้ 93 คะแนน ลำดับที่ 6 ได้รับรางวัล เหรียญทอง
ครูผู้เตรียมความพร้อม ครูวาทินี จิระพินทุ , ครูแพรวพรรณ ศรีภาเพ็ชร

การใช้โปรแกรมนำเสนอ Presentation ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3
1.เด็กหญิงฉันทิศา กิ้นบุราณ
2.เด็กหญิงพิชามญธุ์ สันติกุล
ได้ 97 คะแนน ลำดับ 2 ได้รับรางวัล เหรียญทอง
ครูผู้เตรียมความพร้อม ครูณิชนันทน์ จันทร์ทอง

การสร้างเกมสร้างสรรค์ด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3
1.เด็กหญิงณิชานันท์ ชนะทะเล
2.เด็กหญิงนลินนิภา เทียมเทศ
ได้ 81 คะแนน ลำดับที่ 1 ได้รับรางวัล เหรียญทอง
ครูผู้เตรียมความพร้อม ครูณิชนันทน์ จันทร์ทอง

การสร้างเกมสร้างสรรค์ด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 หรือ ปวช.
1.นางสาวลภัทรดา ศรีปราชญ์
2.นางสาวชญาภา ศรียันต์
ได้ 72 คะแนน ลำดับที่ 2 ได้รับรางวัล เหรียญเงิน
ครูผู้เตรียมความพร้อม ครูณิชนันทน์ จันทร์ทอง