ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ มหกรรมการศึกษาเอกชน ปีการศึกษา 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ มหกรรมการศึกษาเอกชน ปีการศึกษา 2561 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

การแข่งขันโครงงานพลังงานและสิ่งแวดล้อม เรื่อง สบู่ซักล้างจากน้ำมันที่ใช้แล้ว ระดับชั้น ป.1-3
ได้ 71 คะแนน ได้รับรางวัล เหรียญเงิน
1. เด็กหญิงนันท์ณภัทร เอกบัชชา
2. เด็กหญิงพิชญธิดา แต้มศรี
3. เด็กหญิงชัญญ์กัลย์ วุ้นเหลี่ยม
ครูผู้เตรียมความพร้อม ครูวรวรรณ ศรีสุวรรณ , ครูภัชสิรินท์ ปิ่นมี

โครงงานพลังงานและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ถังดักไขมันระดับชั้น ป.4-6
ได้ 68 คะแนน ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง
1. เด็กชายธัชชัย พิริยคุณธร
2. เด็กหญิงปวริศา พุ่มแดง
3. เด็กหญิงพัชรกันย์ เพชรจินดา
ครูผู้เตรียมความพร้อม ครูวรวรรณ ศรีสุวรรณ , ครูภัชสิรินท์ ปิ่นมี

โครงงานพลังงานและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ปุ๋ยจากน้ำซาวข้าว ระดับชั้น ป.4-6
ได้ 67 คะแนน ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
1. เด็กหญิงภิญฑณา กิติปัญญา
2. เด็กหญิงศิรดา ปรีดารัตน์
3. เด็กหญิงเบญญาภา แจ้งคต
ครูผู้เตรียมความพร้อม ครูอุไร สุทธิเสริม , ครูอนุสรา ศรีเตชานุพงศ์

การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) เรื่องไข่ตกไม่แตก ระดับชั้น ป.4-6
ได้ 87 คะแนน ได้รับรางวัลเหรียญทอง
1. เด็กหญิงสิริวรรณ แน่จริง
2. เด็กหญิงปภาวรินท์ เงาศรี
3. เด็กหญิงมนัสญา รอดอ่อน
ครูผู้เตรียมความพร้อม ครูอุไร สุทธิเสริม , ครูจินตนา รุ่งโนรี

โครงงานสิ่งประดิษฐ์ เรื่อง เครื่องเติมออกซิเจนและกำจัดขยะบนผิวน้ำ ระดับชั้น ป.4-6
ได้ 84 คะแนน ได้รับรางวัลเหรียญทอง
1. เด็กหญิงอิซซาเบล อมารี ไฟน ซิลเวอร์
2. เด็กหญิงฐณัชญพร กองแก้ว
3. เด็กหญิงอรชา ขุนเนียม
ครูผู้เตรียมความพร้อม ครูอุไร สุทธิเสริม , ครูพรทิพย์ วัฒนศิริเดชา

การแข่งขันโครงงานการกำจัดขยะครบวงจร เรื่องปุ๋ยดินจากเศษอาหารเปียก ผสมกากกาแฟ กากถัวเหลือง ใบไม้แห้งปั่นและเปลือกไข่ ระดับชั้น ม.1 – ม.3
ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง
1.เด็กหญิงณัฐนันท์ เจียระวานิช
2.เด็กหญิงรพีพร สู่พรหม
3.เด็กหญิงสาริศา ลองจำนง
ครูผู้เตรียมความพร้อม ครูทัศนีย์ พรหมมา , ครูเยาวลักษณ์ บุญเจริญ

การแข่งขันโครงงานการกำจัดขยะครบวงจร เรื่องขยะแปลงร่าง ระดับชั้น ม.1 – 3
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
1. เด็กหญิงรมณ สันทราเมธากร
2. เด็กหญิงพิมพ์มาดา คงพัฒนยืน
3. เด็กหญิงฐิติพร กระจายศรี
ครูผู้เตรียมความพร้อม ครูทัศนีย์ พรหมมา , ครูวิรัติ กำโชคพานิช

การแข่งขันโครงงานสิ่งประดิษฐ์ เรื่อง เครื่องดูดฝุ่นจิ๋ว ระดับชั้น ม.1 – 3
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญเงิน
1. เด็กหญิงพรวิสาข์ วงษ์ธนชัยสิริ
2. เด็กหญิงญาดา พรายพรรณ
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย หาญสงคราม
ครูผู้เตรียมความพร้อม ครูทัศนีย์ พรหมมา , ครูวิรัติ กำโชคพานิช

การแข่งขันโครงงานการกำจัดขยะครบวงจร เรื่องเครื่องกรองน้ำลดขยะ ระดับชั้น ม.4 – 6
ได้รับรางวัล เหรียญเงิน
1. นางสาวทิติยา ศรีกล่ำ
2. นางสาวณัฐวดี เจริญจันทร์
3. นางสาวพิศมัย มะลิวงศ์
ครูผู้เตรียมความพร้อม ครูวิรัติ กำโชคพานิช , ครูกนกวรรณ อินทรา

การแข่งขันโครงงานสิ่งประดิษฐ์ เรื่อง เครื่องฟอกอากาศ ระดับชั้น ม.4 – 6
ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทอง
1. นางสาวฐานิดา บุญญานุพงศ์
2. นางสาวศุภสุตา แสงสีทอง
3. นางสาวพิชชกร ปิ่นแก้ว
ครูผู้เตรียมความพร้อม ครูวิรัติ กำโชคพานิช , ครูกนกวรรณ อินทรา