ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ มหกรรมการศึกษาเอกชน ปีการศึกษา 2561กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ผลการแข่งขันทักษะวิชาการ มหกรรมการศึกษาเอกชน ปีการศึกษา 2561 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech)
ปฐมวัย ด.ญ. วิกตอเรีย เบญญาภา ทูเลซี
ได้อันดับที่ 9 เหรียญทอง ด้วยคะแนน 241 
ครูมาลี สุเครือ ผู้เตรียมความพร้อม

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1 – ป.3
ด.ญ. ปวริศา จงเหมือนหยก ป.1/1 ได้อันดับที่ 4 เหรียญเงิน ด้วยคะแนน 224
ครูพัชรินทร์ จงเหมือนหยก ผู้เตรียมความพร้อม

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4 – ป.6
ด.ช.กฤษณ์ ฉัตรอุทัย ป. 6/1 ได้อันดับที่ 7 เหรียญเงิน ด้วยคะแนน 233
ครูอารีย์ จันทร์ผ่อง ผู้เตรียมความพร้อม

การแข่งขัน Spelling Bee ป.4 – ป.6
ด.ญ.ศศิวรรณ อินกล่อม ป. 6 เหรียญเงิน ด้วยคะแนน 76
ครูอารีย์ จันทร์ผ่อง ผู้เตรียมความพร้อม

การแข่งขัน Spelling Bee ม.1– ม.3
น.ส. ธมนธรณ์ ธนธรรมจิรสิริ ม.3 ได้เข้าร่วม ด้วยคะแนน 30

การแข่งขัน Spelling Bee ม.4 – ม.6
น.ส. สริตา กาญจนพนัง ม. 4 P1 เหรียญทองแดง ด้วยคะแนน 68.00
ครูมุกดา พงษ์งามเกียรติ ผู้เตรียมความพร้อม

การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4 – ป.6
ด.ญ.พิชญาภา สังฆรมย์ ป. 6 / 1 เหรียญทอง อันดับที่ 3 ด้วยคะแนน 85.67
ครูอารีย์ จันทร์ผ่อง ผู้เตรียมความพร้อม

การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1 – ม.3
น.ส.ชนิสรา นาคภาษี ม. 3 /2 เหรียญทอง อันดับที่ 3 ด้วยคะแนน 88.00
ครูกัญญาวีร์ เขียนประเสริฐ ผู้เตรียมความพร้อม

การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4 – ม.6
น.ส.วรินธารณ์ ฉายมุกดา ม. 4 P 1 เหรียญทอง อันดับที่ 2 ด้วยคะแนน 84.00
ครูมุกดา พงษ์งามเกียรติ ผู้เตรียมความพร้อม