มอบรางวัลประกาศนียบัตรโปรแกรม Speed English

พิธีมอบรางวัลประกาศนียบัตรการแข่งขันสะสมคะแนนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วย โปรแกรม Speed English เพื่อชิงทุนการศึกษา โรงเรียนอัมพรไพศาล วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 – 28 กุมภาพันธ์2562 รางวัลนักเรียนที่มีคะแนนสะสมสูงสุด มี 5 รางวัล
– รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 (5,000 บาท)
เด็กหญิง อรสวรรค์ ช่างทองดี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง ม.2/1 ทําคะแนนได้ 163,230 คะแนน
– รางวัล อันดับที่ 2 (3,000 บาท)
นางสาว นิชา ดิษฐขัมภะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 5 p.1 ทําคะแนนได้116,419 คะแนน
– รางวัล อันดับที่ 3 (1,500 บาท)
เด็กหญิง วีดาส พานิช ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 6/2ทําคะแนนได้99,816 คะแนน
– รางวัล อันดับที่ 4 (1,000 บาท)
เด็กหญิง ณภัทร พรพิจิตรทรัพย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 6/2 ทําคะแนนได้ 68,165 คะแนน
– รางวัล อันดับที่ 5 (500 บาท)
เด็กหญิงสุพิชญนันทน์ ดํารงธนวิทย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง ม.1/2 ทําคะแนนได้ 61,103 คะแนน

รางวัลครูผู้ควบคุมนักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุด มี 3 รางวัล
– รางวัล อันดับที่ 1 (3,000 บาท)
ครูอุชุกร สร้อยทอง
– รางวัล อันดับที่ 2 (2,000 บาท)
ครูขวัญใจ บุญยิ่ง
– รางวัล อันดับที่ 3 (1,000 บาท)
ครูทิพย์สิรีกาน ศรีบุญรอด
รางวัลครูผู้ควบคุมห้องเรียนที่ได้คะแนนสูงสุด มี 3 รางวัล
– รางวัล อันดับที่ 1 (3,000 บาท)
ครูทิพย์สิรีกาน ศรีบุญรอด
– รางวัล อันดับที่ 2 (2,000 บาท)
ครูอุชุกร สร้อยทอง
– รางวัล อันดับที่ 3 (1,000 บาท)
ครูศิริเกียรติ ชูวงศ์โกมล