โครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรม

ตามที่โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดโครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ 19 – 28 เมษายน 2562 โดยคัดเลือกนักเรียนจากหลายโรงเรียน เช่น สาธิตเกษตร สาธิตมศว. รุ่งอรุณ และโรงเรียนอัมพรไพศาล ซึ่งนักเรียนฝึกหัดโขนหญิงของเรา ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการนี้จำนวน 9 คน และในวันแสดงผลงานนักเรียนโขนหญิงอัมพรไพศาล ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแสดงในโขนรามเกียรติ์ “ตอนหนุมานชูกล่องดวงใจ” ในวันอาทิตย์ ที่ 28 เมษายน 2562 ณ. โรงละครมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. ด.ญ.มนสิชา ดาวอุษาสุข ม.2/5 แสดงเป็นทศกัณฐ์
2. นางสาวดรุณี แดงดี ม.3/2 แสดงเป็นนางสีดา
3. นางสาวกาณดา สัจจะไชย ม.3/1 แสดงเป็นหนุมาน
4. ด.ญ.ธนัชชา อุบลเขียว ม.1/1 แสดงเป็นชมพูพาน
5. ด.ญ.ปัฐกร แก้วสุข ป.4/2 แสดงเป็นเสนาลิง
6. ด.ญ.ณัฎฐชนันทน์ สมรรคาสวี ป.5/5 แสดงเป็นเสนาลิง
7. ด.ญ.ลดา พงษ์ศักดิ์ศรี ป.5/2 แสดงเป็นเสนาลิง
8. ด.ญ.ศศิภาธณีย์ สท้านวัตร ป.6/2 แสดงเป็นเสนายักษ์
9. ด.ญ.พิราวรรณ บุญนวม ม.2/2 แสดงเป็นเสนายักษ์
โดยนักเรียนอัมพรไพศาลได้รับบทเป็นตัวเอกและได้รับเกียรติบัตรพร้อมกับได้รับคำชมเชยจากผู้เชี่ยวชาญในการสอนโขน-ละครว่าเป็นผู้ที่มีพื้นฐานมาอย่างดี มีความประพฤติเรียบร้อยมีน้ำใจและขยันฝึกฝนปฏิบัติตลอดระยะประมาณ 10 วัน