แผนกปฐมวัย ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดมารยาทไทย

แผนกปฐมวัย ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดมารยาทไทย ระดับปฐมวัย ตามโครงการส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 จัดโดยเทศบาลนครปากเกร็ด ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นักเรียนที่ได้รับรางวัลได้แก่
1.เด็กชายกวีศิลป์ เพชรอร่าม ชั้นอนุบาล3/1
2.เด็กหญิงธณพร ไทยพานิช
ชั้นอนุบาล3/2
ครูผู้ฝึกซ้อม ครูสุพัจน์ธิภา แสนทวีสุข