EGAT Carbon Footprint Application

Egat Carbon Footprint Application “สื่อการสอนรูปแบบใหม่ เรียนรู้ได้ทุกที่ สาระดีทุกเวลา”
Egat Carbon Footprint Application “สื่อการสอนรูปแบบใหม่ เรียนรู้ได้ทุกที่ สาระดีทุกเวลา” เด็ก ๆ และผู้ปกครองสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการคำนวณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ของอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ
แอพพลิเคชั่นนี้ มุ่งส่งเสริมให้เยาวชน รวมทั้งบุคลากรในสถานศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง และบุคคลทั่วไปตระหนักถึงการใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ และเพิ่มช่องทางการสื่อสารข้อมูลด้านพลังงาน ซึ่งมีเมนูหลักดังต่อไปนี้
1. การเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้า
2. การคำนวณค่าการใช้ไฟฟ้าและการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์
3. การเปรียบเทียบปริมาณการใช้ไฟฟ้า
4. การคำนวณเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน
5. การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด
นักเรียน และผู้ปกครอง สามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น เพื่อใช้เพิ่มความรู้ความเข้าใจในการใช้ไฟฟ้า สร้างการมีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซค์ ที่เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดปัญหาโลกร้อนในปัจจุบัน แค่ค้นหาคำว่า Egat Carbon Footprint สามารถใช้ได้ทั้ง IOS และ Android ถ้าพร้อมแล้วไปโหลดกันได้เลยค่ะ