โปรแกรม Speed English ชิงทุนการศึกษา

โปรแกรม Speed English ชิงทุนการศึกษา

พิธีมอบรางวัลประกาศนียบัตร
การแข่งขันสะสมคะแนนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรม
Speed English เพื่อชิงทุนการศึกษา
โรงเรียนอัมพรไพศาล วันที่ 1 มิถุนายน 2562 – 31 สิงหาคม 2562

รางวัลนักเรียนที่มีคะแนนสะสมสูงสุด มี 5 รางวัล

รางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 (5,000 บาท)
นางสาว นีรนุช แสนสม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง ม.4 แผน 1
ทำคะแนนได้ 156,961 คะแนน

รางวัล อันดับที่ 2 (3,000 บาท)
เด็กหญิง อรสวรรค์ ช่างทองดี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง ม.3/1
ทำคะแนนได้ 133,156 คะแนน

รางวัล อันดับที่ 3 (1,500 บาท)
เด็กหญิง นัจจนันท์ สุวรรณเทวิน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 6/2
ทำคะแนนได้ 72,714 คะแนน

รางวัล อันดับที่ 4 (1,000 บาท)
เด็กหญิง พัชรกันย์ เพ็ชรจินดา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 6/1
ทำคะแนนได้ 60,552 คะแนน

รางวัล อันดับที่ 5 (500 บาท)
เด็กหญิง ปวีณอร โชตะศรี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ห้อง ป.6/4
ทำคะแนนได้ 57,658 คะแนน

รางวัลครูผู้ควบคุมนักเรียนที่ได้คะแนนสูงสุด มี 3 รางวัล

รางวัล อันดับที่ 1 (3,000 บาท)
ครู มุกดา พงษ์งามเกียรติ

รางวัล อันดับที่ 2 (2,000 บาท)
ครู กัญญาวีร์ เขียนประเสริฐ

รางวัล อันดับที่ 3 (1,000 บาท)
ครู ทิพย์สิรีกาน ศรีบุญรอด

รางวัลครูผู้ควบคุมห้องเรียนที่ได้คะแนนสูงสุด มี 3 รางวัล

รางวัล อันดับที่ 1 (3,000 บาท)
ครู ทิพย์สิรีกาน ศรีบุญรอด

รางวัล อันดับที่ 2 (2,000 บาท)
ครู อารีย์ จันทร์ผ่อง

รางวัล อันดับที่ 3 (1,000 บาท)
ครูศิริเกียรติ ชูวงศ์โกมล