ผลกิจกรรมแข่งขันระดับมัธยม

สรุปผลกิจกรรมแข่งขันระดับมัธยม งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 (73 คะแนน) เหรียญ เงิน อันดับที่ 17
เด็กหญิงณฎาพัณณ์ ธนโชคสิทธาวัฒน์
ครูผู้ควบคุม ครูปพิชญา อ่อนใจ
————————–————————–————————–————————–——–
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 (65.8 คะแนน) เหรียญ ทองแดง อันดับที่ 14
นางสาวมาตา แวสะตัง
ครูผู้ควบคุม ครูปิยธิดา นิรภัย
————————–————————–————————–————————–——–
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 (77.5 คะแนน) เหรียญ เงิน อันดับ รองชนะเลิศอันดับที่ 2
เด็กหญิงกานต์ทิตา สินธุ
ครูผู้ควบคุม ครูปพิชญา อ่อนใจ
————————–————————–————————–————————–——–
การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 (84 คะแนน) เหรียญ ทอง อันดับ รองชนะเลิศอันดับที่ 1
นางสาวนภสร สงวนนาม
ครูผู้ควบคุม ครูปิยะวรรณ กลีบศรี
————————–————————–————————–————————–——–
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 (70 คะแนน) เหรียญ เงิน อันดับที่ 9
เด็กหญิงธมลวรรณ โฉมงาม
ครูผู้ควบคุม ครูปพิชญา อ่อนใจ
————————–————————–————————–————————–——–
การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 (72 คะแนน) เหรียญ เงิน อันดับที่ 4
นางสาวปิยธิดา อุ่นใจดี
ครูผู้ควบคุม ครูศิริวรรณ คล่องสีมา
————————–————————–————————–————————–——–
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 (74 คะแนน) เหรียญ เงิน อันดับที่ 5
เด็กหญิงมธุรดา ภักดีแก้ว
ครูผู้ควบคุม ครูพูลสุข กุลรุ่งโรจน์
————————–————————–————————–————————–——–
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 (62 คะแนน) เหรียญ ทองแดง อันดับที่ 12
นางสาวมนัสนันท์ ทองภูธร
ครูผู้ควบคุม ครูศิริวรรณ คล่องสีมา
————————–————————–————————–————————–——–
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 (78.8 คะแนน) เหรียญ เงิน อันดับ รองชนะเลิศอันดับที่ 2
เด็กหญิงภัทรวดี สังข์ทอง
ครูผู้ควบคุม ครูพูลสุข กุลรุ่งโรจน์
————————–————————–————————–————————–——–
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 (83 คะแนน) เหรียญ ทอง อันดับ รองชนะเลิศอันดับที่ 2
นางสาวชรินรัตน์ สวยแสง
ครูผู้ควบคุม ครูปิยธิดา นิรภัย
————————–————————–
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 (90 คะแนน) เหรียญ ทอง อันดับที่ 4
1. เด็กหญิงทักษอร แก้วเทศ
2. เด็กหญิงอารีรัตน์ ประทีปบุษกร
ครูผู้ควบคุม ครูพูลสุข กุลรุ่งโรจน์
————————–————————–————————–———–
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 (79 คะแนน) เหรียญ เงิน อันดับที่ 8
นางสาวชญานิศ วิฑูรย์พันธุ์
ครูผู้ควบคุม ครูปิยธิดา นิรภัย

คณิตศาสตร์
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 (84 คะแนน) เหรียญ ทอง อันดับที่ 6
1. เด็กหญิงนพรดา โตคำงาม
2. เด็กหญิงปภัสสร จัตตุวัฒนา
ครูผู้ควบคุม ครูวิภาวดี แทนมูล และ ครูธัญลักษณ์ ศรีบุญขำ
————————–————————–————————–————————–——–
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 (75 คะแนน) เหรียญ เงิน อันดับที่ 14
นางสาวสุนิภา บูรณะสัมฤทธิ
ครูผู้ควบคุม ครูวิภาวดี แทนมูล
————————–————————–————————–————————–——–
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 (70 คะแนน) เหรียญ เงิน อันดับที่ 6
นางสาวพิมพ์มาดา มีเจริญ
ครูผู้ควบคุม ครูวิภาวดี แทนมูล
————————–————————–————————–————————–——–

วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 (80.17 คะแนน) เหรียญ ทอง อันดับที่ 6
1. เด็กหญิงกวินทิพย์ ซื่อสัตย์
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา มีสวัสดิ์
3. เด็กหญิงปภาวรินทร์ จูจ้อย
ครูผู้ควบคุม ครูเยาวลักษณ์ บุญเจริญ และ ครูทัศนีย์ พรมมา
————————–————————–————————–————————–——–
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 (73.2 คะแนน) เหรียญ เงิน อันดับที่ 7
1. นางสาวจิราภา พรหมมา
2. นางสาวปุณิกา เวชรังษีกุล
3. นางสาวศราธรณ์ จุฬาวิทยานุกุล
ครูผู้ควบคุม ครูจักรอนันต์ มาลารัตน์ และ ครูวิรัติ กำโชคพานิช
————————–————————–————————–————————–——–
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 (77 คะแนน) เหรียญ เงิน อันดับที่ 9
1. เด็กหญิงดวงกมล แก้วสาลาภูมิ
2. เด็กหญิงศรัยฉัตร ผลากุลานุวัฒน์
3. เด็กหญิงอรปรียา ศรีสุราช
ครูผู้ควบคุม ครูทัศนีย์ พรมมา และ ครูจักรอนันต์ มาลารัตน์
————————–————————–————————–————————–——–
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 3 (73.4 คะแนน) เหรียญ เงิน อันดับที่ 8
1. นางสาวฐานันด์ ฟื้นตน
2. นางสาวรพีพร สู่พรหม
3. นางสาวสาริศา ลองจำนงค์
ครูผู้ควบคุม ครูสวอนวิท วงศ์เนียม และ ครูวิรัติ กำโชคพานิช
————————–————————–————————–————————–——–
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 (79 คะแนน) เหรียญ เงิน อันดับที่ 7
1. เด็กหญิงกนกรัตน์ คูเกษมกิจ
2. เด็กหญิงนพรัตน์ ผดุงโภชน์
3. เด็กหญิงวรัทยา สามินทร์
ครูผู้ควบคุม ครูสมพิศ กล่ำขำลักษณ์ และ ครูวิรัติ กำโชคพานิช
————————–————————–————————–————————–——–
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 (76.8 คะแนน) เหรียญ เงิน อันดับที่ 9
1. นางสาวบราลี คำมา
2. นางสาวพิมพ์ชนก บัวคลี่
3. นางสาวภควดี ขัดเครือ
ครูผู้ควบคุม ครูจักรอนันต์ มาลารัตน์ และ ครูวิรัติ กำโชคพานิช
————————–————————–————————–————————–——–

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 (77.33 คะแนน) เหรียญ เงิน อันดับที่ 4
เด็กหญิงมุฑิตา เจริญสุข
ครูผู้ควบคุม ครูจริยา ปิ่นมี
————————–————————–
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 (82 คะแนน) เหรียญ ทอง อันดับที่ 6
นางสาวนวพรรษ ทองพิทักษ์
ครูผู้ควบคุม ครูบุษราคัม จำปา
————————–————————-

การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 (75 คะแนน) เหรียญ เงิน อันดับที่ 8
1. นางสาวจิระสุดา แซ่ผู่
2. นางสาวจิรัชญา อ่อนจา
ครูผู้ควบคุม ครูบุษราคัม จำปา
————————–————————–

 

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 (94.67 คะแนน) เหรียญ ทอง อันดับ ชนะเลิศ
1. เด็กหญิงชนกนันท์ กล้าสมุทร
2. เด็กหญิงณัฐรดา วงค์แก้ว
3. เด็กหญิงพรพรหม จุติวิวรรธน์
4. เด็กหญิงรมิตา รัตนภักดี
5. เด็กหญิงสิริยากร เงินนา
ครูผู้ควบคุม ครูจริยา ปิ่นมี และ ครูอ้อมจิตร กลัดทอง
————————–————————–

 

การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 (95 คะแนน) เหรียญ ทอง อันดับ ชนะเลิศ
1. เด็กหญิงกันตา คงสมบูรณ์
2. เด็กหญิงคณิสรา พิมพ์มัชฉา
3. นางสาวชนิกานต์ แหนมเชย
4. นางสาวพริ้งพรรณถดา พิกุลทอง
5. นางสาวพิชญ์สินี บุญเจียมเจริญ
6. เด็กหญิงศิรภัสสร ธีรนันทพิชิต
7. นางสาวสิริเพ็ญกุล จูจ้อย
8. เด็กหญิงอธิชา ผิ่งผาย
9. เด็กหญิงเมษ์ปารวีย์ พูลศักดิ์
10. เด็กหญิงโอมธิดา ช่างเกตุ
ครูผู้ควบคุม ครูอภิญญา อุบลเพ็ง

การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 (88.16 คะแนน) เหรียญ ทอง อันดับที่ 6
1. เด็กหญิงปาลิตา แผนสง่า
2. เด็กหญิงเขมจิรา บุญมี
ครูผู้ควบคุม ครูจิณศิณี บุญทวี

————————–—————–

การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 (75 คะแนน) เหรียญ เงิน อันดับที่ 8
1. นางสาวจิระสุดา แซ่ผู่
2. นางสาวจิรัชญา อ่อนจา
ครูผู้ควบคุม ครูบุษราคัม จำปา

 

ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขัน “ศิลป์สร้างสรรค์” ม.4-ม.6 (60 คะแนน) เหรียญ ทองแดง อันดับที่ 6
นางสาวปณิชา วีรวรรณ
ครูผู้ควบคุม ครูอนงค์ กฤษณประพันธ์
————————–————————–
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 (71 คะแนน) เหรียญเงิน อันดับที่ 12
นางสาวธันย์ชนก ภู่ไพบูลย์
ครูผู้ควบคุม ครูอนงค์ กฤษณประพันธ์
————————–————————–
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 (63 คะแนน) เหรียญ ทองแดง อันดับที่ 10
นางสาวปณิศา อินทรพาณิชย์
ครูผู้ควบคุม ครูอนงค์ กฤษณประพันธ์
————————–————————–
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 (75 คะแนน) เหรียญเงิน อันดับที่ 7
นางสาวพรอุษา กลัดทอง
ครูผู้ควบคุม ครูอนงค์ กฤษณประพันธ์
————————–————————–————————–————————–——–
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 (82 คะแนน) เหรียญ ทอง อันดับที่ 9
นางสาวกษมา เจริญสุข
ครูผู้ควบคุม ครูอนงค์ กฤษณประพันธ์

 

การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 (85.33 คะแนน) เหรียญ ทอง อันดับที่ 5
เด็กหญิงนาถนรี สมุทรเสน
ครูผู้ควบคุม ครูบุญเสริม กระจ่าง
————————–————————–
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 (63.66 คะแนน) เหรียญ ทองแดง อันดับที่ 9
เด็กหญิงกุลธิดา ทำคำทอง
ครูผู้ควบคุม ครูอ้อมจิตร กลัดทอง

 

ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 (67.8 คะแนน) เหรียญ ทองแดง อันดับที่ 16
เด็กหญิงกัญญณัท กอศักดิ์
ครูผู้ควบคุม ครูวรรณะ นามศิริ
————————–————————–
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 (78.6 คะแนน) เหรียญ เงิน อันดับที่ 8
นางสาวจรสจันทร์ วีรติหิรัณย์
ครูผู้ควบคุม ครูมุกดา พงษ์งามเกียรติ
————————–————————–
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 (65 คะแนน) เหรียญ ทองแดง อันดับที่ 12
1. เด็กหญิงญาณินท์ คิ้วเที่ยง
2. เด็กหญิงพัชราพร รวยบุญส่ง
ครูผู้ควบคุม ครูกัญญาวีร์ เขียนประเสริฐ
————————–————————–

การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 (63.33 คะแนน) เหรียญ ทองแดง อันดับที่ 4
1. นางสาววิริณย์ธร สุขสำราญ
2. นางสาวศิตา สู้ทุกทิศ
ครูผู้ควบคุม ครูอรพินธ์ กังสรานุวัตถ์
————————–————————–
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 (80 คะแนน) เหรียญ ทอง อันดับ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
1. นางสาวนันทพร อ่อนใจ
2. นางสาวภคภรณ์ เกิดสีดี
ครูผู้ควบคุม ครูวลัยทิพย์ ธเนศกิตติภูมิ
————————–————————–
การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
(81 คะแนน) เหรียญ ทอง อันดับ ชนะเลิศ
1. นางสาวธีมาพร พุ่มพยุง
2. นางสาวพัณณรังษี พงศาพิศุทธิ์
3. นางสาวศุภาพิชญ์ มงคลสง่า
4. นางสาวอัญพัชร์ ฟักสุขจิตต์
5. นางสาวเบญญาภา อินต๊ะ
ครูผู้ควบคุม ครูวลัยทิพย์ ธเนศกิตติภูมิ

 

 

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 (88 คะแนน) เหรียญ ทอง อันดับ รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
1. เด็กหญิงพิชญ์สินี ทิพสน
2. เด็กหญิงวริทยา พิพัฒน์ศรีสวัสดิ์
ครูผู้ควบคุม ครูณิชนันทน์ จันทร์ทอง
————————–————————–
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 (73 คะแนน) เหรียญ เงิน อันดับที่ 6
1. นางสาวชญาภา ศรียันต์
2. นางสาวลภัทรดา ศรีปราชญ์
ครูผู้ควบคุม ครูณิชนันทน์ จันทร์ทอง
————————–————————–
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 (67 คะแนน) เหรียญ ทองแดง อันดับที่ 15
1. นางสาวชนิสรา นาคภาษี
2. นางสาวรุจิรดา รุจิลัญจ์
ครูผู้ควบคุม ครูณิชนันทน์ จันทร์ทอง

 

การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 (64.65 คะแนน) เหรียญ ทองแดง อันดับที่ 7
1. นางสาวจุฑามาศ ศิริอรรถ
2. นางสาวธิติมา เซ่งฮวด
3. นางสาวพรอุมา กลัดทอง

ครูผู้ควบคุม ครูวชิราภรณ์ สายดวง
————————–——————
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 (78 คะแนน) เหรียญ เงิน อันดับที่ 4
1. นางสาวจิณณพัต มาระวิชะโย
2. นางสาวปณิตา อนงค์พร
3. นางสาววิวตะวัน สีอูต
ครูผู้ควบคุม ครูวชิราภรณ์ สายดวง
————————–——————