สรุปผลกิจกรรมแข่งขันระดับปฐมวัย – ประถม

ภาษาไทย
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 (76 คะแนน) เหรียญ เงิน อันดับที่ 26
เด็กหญิงสุวภัทร ศรีเอม
ครูผู้ควบคุม ครูกรอุษา สงวนงาม

————————–———————–
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 (73.4 คะแนน) เหรียญ เงิน อันดับที่ 31
เด็กหญิงพิมพ์ปรียา เพี้ยนศรี
ครูผู้ควบคุม ครูกรอุษา สงวนงาม
————————–————————–
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 (78 คะแนน) เหรียญ เงิน อันดับที่27
เด็กหญิงเกษต์พิชชา สุทธิประภา
ครูผู้ควบคุม ครูกรอุษา สงวนงาม

————————–————————–—-
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 (79 คะแนน) เหรียญ เงิน อันดับที่ 19
เด็กหญิงณัฐณิชา พรมพิเศษ
ครูผู้ควบคุม ครูเจียมจิตต์ จันทร์เผ่าแสง

————————–————————–—–
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 (76.91 คะแนน) เหรียญ เงิน อันดับที่ 25
1. เด็กหญิงขวัญจิรา ฟักนุช
2. เด็กชายภูตะวัน ช่างจัด
ครูผู้ควบคุม ครูเจียมจิตต์ จันทร์เผ่าแสง

คณิตศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 (83 คะแนน) เหรียญ ทอง อันดับที่ 5
เด็กหญิงปวริศา พุ่มแดง
ครูผู้ควบคุม ครูภายูร ศรีบุญขำ

————————–————————–——–
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 (72 คะแนน) เหรียญ เงิน อันดับที่ 4
เด็กหญิงออมพลอย บุญนำ
ครูผู้ควบคุม ครูกรอุษา สงวนงาม
————————–————————–——-

การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 (82 คะแนน) เหรียญ ทอง อันดับที่ 9
1. เด็กชายนวชัย จงเจริญศิริ
2. เด็กชายสิทธิโชค ตันหยง
ครูผู้ควบคุม ครูภายูร ศรีบุญขำ และ ครูธัญลักษณ์ ศรีบุญขำ
————————–————————–

การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 (67 คะแนน) เหรียญ ทองแดง อันดับที่ 12
เด็กหญิงศศิพัชร์ วิริยจารี
ครูผู้ควบคุม ครูอุมาภรณ์ ปิตานุศิริ
————————–————————–—-

การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 (65 คะแนน) เหรียญ ทองแดง อันดับที่ 10
เด็กชายรัชชานนท์ สุทธิมานะกิจ
ครูผู้ควบคุม ครูพันธุ์ทิพา ฆารสินธุ์

วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 (74 คะแนน) เหรียญ เงิน อันดับที่ 5
1. เด็กชายกฤติน สนสกุล
2. เด็กหญิงนภัส วงศ์สง่า
3. เด็กหญิงปนัดดา สลับลึง
ครูผู้ควบคุม ครูอุไร สุทธิเสริม และ ครูพรทิพย์ วัฒนศิริเดชา
————————–———————–
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 (74.1 คะแนน) เหรียญ เงิน อันดับที่ 18
1. เด็กหญิงชนากานต์ มาเสม
2. เด็กหญิงนภัสภ์นันท์ กิจสวัสดิ์
3. เด็กหญิงปริม จันทะนา
ครูผู้ควบคุม ครูอุไร สุทธิเสริม และ ครูจินตนา รุ่งโนรี
————————–————————–
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ป.4-ป.6 (69.4 คะแนน) เหรียญ ทองแดง อันดับที่ 21
1. เด็กหญิงณัฎฐชนันทน์ สมรรคเสรี
2. เด็กหญิงศิริรดา ผลพิบูลย์
3. เด็กชายไชยบวร ทองดาด
ครูผู้ควบคุม ครูอุไร สุทธิเสริม และ ครูอนุสรา เพิ่มสิทธิ
————————–————————–———-

การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 (75 คะแนน) เหรียญ เงิน อันดับ รองชนะเลิศอันดับที่ 2
1. เด็กหญิงจิดาภา โกมลปาณิก
2. เด็กหญิงชญาดา หล่อทอง
ครูผู้ควบคุม ครูวรวรรณ ศรีสุวรรณ และ ครูภัชสิรินท์ ปิ่นมี

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 (78.2 คะแนน) เหรียญ เงิน อันดับที่ 20
1. เด็กหญิงณิชมน แก้มพรม
2. เด็กหญิงภิญญาพัชญ์ ค้าไม้
3. เด็กหญิงรังสิยา โปงธิยา
4. เด็กหญิงศศิพัชร์ อุณหะพันธ์
5. เด็กหญิงอลินลดา เสียมไหม
ครูผู้ควบคุม ครูจิณศิณี บุญทวี และ ครูลีวรรณ มีเสียง
————————–————————–————–
การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 (86.75 คะแนน) เหรียญ ทอง อันดับที่ 11
1. เด็กหญิงณิชาดา ตรีวณิชย์
2. เด็กหญิงภคมน ธีระสำราญ
3. เด็กหญิงภาเวีย พิมพ์งาน
4. เด็กหญิงสุวรรณษา กสิกรรม
5. เด็กหญิงอริสรา บุญเพ็ญ
ครูผู้ควบคุม ครูนิษฐ์ชภัค พันธ์ชูกลาง
————————–———————-
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 (79.4 คะแนน) เหรียญ เงิน อันดับที่ 27
เด็กหญิงภรภัทร์ แตงว้า
ครูผู้ควบคุม ครูจิณศิณี บุญทวี
————————–———————-
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 (66.4 คะแนน) เหรียญ ทองแดง อันดับที่ 29
เด็กหญิงอมรรัตน์ สระบัว
ครูผู้ควบคุม ครูนิษฐ์ชภัค พันธ์ชูกลาง
————————–———————–

การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 (93.4 คะแนน) เหรียญ ทอง อันดับที่ 7
1. เด็กชายภูปกรณ์ ผ่องใส
2. เด็กหญิงวิรสุดา ทิพประมวล
ครูผู้ควบคุม ครูจิณศิณี บุญทวี
————————–————————
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 (92.3 คะแนน) เหรียญ ทอง อันดับที่ 39
1. เด็กหญิงจิรัชยา ปาลกะวงศ์
2. เด็กชายณัชนพงศ์ พันธุวัฒนา
ครูผู้ควบคุม ครูจิณศิณี บุญทวี
————————–——————-
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ป.3 (82 คะแนน) เหรียญ ทอง อันดับที่ 5
1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ กิจตาวงศ์
2. เด็กหญิงกัลย์สุดา เนาวพนานนท์
3. เด็กหญิงฐาวรี มีธรรม
4. เด็กหญิงฐิติชญา ทับแถม
5. เด็กหญิงณัฐณิชา รักรอด
6. เด็กหญิงธัญยธรณ์ เจียระวานิช
7. เด็กหญิงพลอยปภัส บุญญาพุฒิเศรษฐ์
8. เด็กหญิงรุ้งพราย จูเลิศตระกูล
9. เด็กหญิงสิริวรรณ มรกต
10. เด็กหญิงแทนจันทร์ วาระวรรณ์
ครูผู้ควบคุม ครูนิธินันท์ พชรจุรีย์วุฒิ
————————–————————–——-
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 (84.66 คะแนน) เหรียญ ทอง อันดับที่ 4
เด็กหญิงณิชารีย์ อริยสัจจะมงคล
ครูผู้ควบคุม ครูจินตนา ชีวะพฤกษ์
————————–———————การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 (95 คะแนน) เหรียญทอง อันดับที่ 4
เด็กชายโชคอภินันท์ รัตนาวิมานทิพย
ครูผู้ควบคุม ครูสายทอง เดชประแดง

————————–————————–

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 (70 คะแนน) เหรียญ เงิน อันดับที่ 26
เด็กหญิงฐิตา ทองแก้ว
ครูผู้ควบคุม ครูจินตนา ชีวะพฤกษ์
————————–————————-

การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 (68 คะแนน) เหรียญ ทองแดง อันดับที่ 10
1. เด็กหญิงมุทิตา อินทพิจิตร์
2. เด็กชายราชัน เกตประสิทธิ์
ครูผู้ควบคุม ครูสายทอง เดชประแดง
————————–————————-

การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 (68 คะแนน) เหรียญ ทองแดง อันดับที่ 16
1. เด็กหญิงกัลญา กสิกิจ
2. เด็กหญิงดิษญา บุญชื่น
ครูผู้ควบคุม ครูจินตนา ชีวะพฤกษ์
————————–————————-

การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 (73.99 คะแนน) เหรียญ เงิน อันดับที่ 17
1. เด็กหญิงภารดี ชมท่าไม้
2. เด็กชายสมประสงค์ สงวนนาม
ครูผู้ควบคุม ครูสายทอง เดชประแดง
————————–————————–

การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 (69.01 คะแนน) เหรียญ ทองแดง อันดับที่ 23
1. เด็กชายคมณ วงศ์คณาพร
2. เด็กหญิงจณิสตา วาสุเทพรังสรรค์
3. เด็กชายณัฐภัทร แก้วเทศ
ครูผู้ควบคุม ครูจินตนา ชีวะพฤกษ์
————————–————————–——

ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 (82 คะแนน) เหรียญ ทอง อันดับที่ 11
เด็กหญิงปวริศา จงเหมือนหยก
ครูผู้ควบคุม ครูพัชรินทร์ จงเหมือนหยก
————————–———————–การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 (73.6 คะแนน) เหรียญ เงิน อันดับที่ 21
เด็กหญิงวชิรญา เพิ่มเทศ
ครูผู้ควบคุม ครูอารีย์ จันทร์ผ่อง
————————–————————-

การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 (78.6 คะแนน) เหรียญ เงิน อันดับที่ 14
เด็กหญิงพิชญาภา น้ำแก้ว
ครูผู้ควบคุม ครูอารีย์ จันทร์ผ่อง
————————–————————–

คอมพิวเตอร์
การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 (80.2 คะแนน) เหรียญ ทอง อันดับที่ 9
1. เด็กหญิงกชพร เลื่อนแป้น
2. เด็กหญิงลลดา มิตตะธรรมากุล
ครูผู้ควบคุม ครูพัชรินทร์ จงเหมือนหยก และ ครูแพรวพรรณ ศรีภาเพ็ชร

การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย (65 คะแนน) เหรียญ ทองแดง อันดับที่ 49
1. เด็กหญิงกนกกานต์ ธนตรีโรจน์
2. เด็กชายกวีศิลป์ เพชรอร่าม
3. เด็กหญิงญาณิชศา เขมกุล
ครูผู้ควบคุม ครูจตุพร ยังแสนภู และ ครูประไพศรี นำพัก
————————–————————–—–
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย (62 คะแนน) เหรียญ ทองแดง อันดับที่ 41
1. เด็กหญิงมนชนก จันทร์เทวี
2. เด็กหญิงศรุตยา กลิ่นจำปา
3. เด็กหญิงอรณิชา ตรีราภี
ครูผู้ควบคุม ครูรัชนี คงสีจันทร์ และ ครูสายพิณ คุ้มวณิชย์
การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ป.3 (82 คะแนน) เหรียญ ทอง อันดับที่ 5
1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ กิจตาวงศ์
2. เด็กหญิงกัลย์สุดา เนาวพนานนท์
3. เด็กหญิงฐาวรี มีธรรม
4. เด็กหญิงฐิติชญา ทับแถม
5. เด็กหญิงณัฐณิชา รักรอด
6. เด็กหญิงธัญยธรณ์ เจียระวานิช
7. เด็กหญิงพลอยปภัส บุญญาพุฒิเศรษฐ์
8. เด็กหญิงรุ้งพราย จูเลิศตระกูล
9. เด็กหญิงสิริวรรณ มรกต
10. เด็กหญิงแทนจันทร์ วาระวรรณ์
ครูผู้ควบคุม ครูนิธินันท์ พชรจุรีย์วุฒิ
———————————————————–